Vítejte v SEKCI webu "EVANGELISTA 21. Století". 

 "Buďte POSLY dobrých zpráv své rodině, přátelům i ostatním lidem! 

 

Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? 
A jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? 
A jak uslyší bez kazatele - EVANGELISTY Římanům 10,14
 
Podívejme se na ZRCADLO dnešní SPOLEČNOSTI.
   
 Každá rozumná lidská bytost řeší velmi důležité otázky: 
 
 
Několik citátů úvodem:
 • Strach z nebezpečí je tisíckrát větší než nebezpečí samo. Daniel Defoe
 • Můžeš mít strach, ale nesmíš se bát. E. Hemingway
 • Na světě není hlad proto, že bychom nedokázali nasytit chudé, ale protože nedokážeme nasytit bohaté.
  Matka Tereza
 • Lidé v nouzi nepotřebují tolik peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy a srdce.  Matka Tereza
 • Na světě není hlad proto, že bychom nedokázali nasytit chudé, ale protože nedokážeme nasytit bohaté. Matka Tereza
 • Chvilka pomoci je lepší než deset dní soucitu. Rumunské přísloví
 • Věci mají jen cenu radosti, kterou mohou působit. Richard Aldington
 • Nejsilnější je ten, který pomáhá nejslabším. Neznámý autor
 • Jsme tužkou v Boží ruce…, co všechno krásného můžeme napsat, pokud se nebudeme bránit lásce, která s námi chce něco překrásného sdělit SVĚTU. Neznámý autor
 • Mnoho věcí jsem držel v rukou, a všechny jsem ztratil. Cokoliv jsem, ale vložil do Božích rukou, mám stále. Martin Luther.
 • Kdybych vám měl předat jen jednu myšlenku, pak by to byla tato: "Kdykoliv vám něco "chybí" nebo něco "potřebujete", nejdříve to darujte, a vrátí se vám to mnohonásobně. To platí na peníze, úsměv, lásku a přátelství".  Robert T. Kiyosaki
 • Kdo má sbaleno na věčnost, dovede se radovat z každého prožitého dne. J. Kratka
 
Určitě jste vyslechli přednášky různých církevních denominací zaměřené na existenci BOHA, o životním stylu, prevence zdraví a podobných témat zabývajících se důležitými potřebami každého člověka. Církevní denominace skoro vůbec nepořádají přednášky o FINANCÍCH, přesto že většina lidí (až 86%) má nedostatek peněz na obyčejné živobytí a neumí s nimi hospodařit. 
 
PROČ? Mají za to, že peníze, člověka odvracejí od Boha. A co CHUDOBA - ta člověka k Bohu přitahuje?! Pro chudé NEMAJÍ žádnou smysluplnou a SKUTEČNOU strategii, jak pro ně ZAJISTIT finance pro živobytí. Pozapomněli na to, že BIBLE Svatá je plna jedinečných řešení, jak OMEZIT chudobu.  
 
FINANČNÍ SPOLU ZÁVISLOST je založena na tom:   
 • že peníze se vydělávají myšlením, mohu mít tolik, kolik potřebuji pro slušný život,
 • že stačí změnit pohled na vydělávání peněz a držet se ho,
 • že když peníze potřebuji - nejdříve je daruji a pak se mnohonásobně vrátí,
 • že obdržené peníze, nemá právo nikdo bez udání vážného důvodu blokovat,
 • že obdržené peníze nejsou moje, ale jsem jejich správcem,
 • že 90% z nich je mi k užitku a 10% odevzdám svému DÁRCI ŽIVOTA - HOSPODINU. 
 
Někteří muži i ženy se starostlivou láskou přemýšlejí o postavení chudých - co udělat pro zlepšení jejich složité situace. Mnozí se upřímně snaží najít odpověď na otázku, jak by se dalo pomoci občanům s nízkým příjmem, nezaměstnaným a bezdomovcům, aby i oni mohli mít prospěch z požehnání, které dává Bůh, a aby mohli žít podle Božího záměru.       
 
Není mnoho státníků, kteří chápou příčiny současného špatného stavu společnosti. Ti, kdo mají v rukou otěže vlády, nejsou schopni, nebo nemají zájem vyřešit problém chudoby způsobenou neúnosnou LICHVU všech finančních institucí a pak nelidskou EXEKUCÍ, rádoby exekutorů, kteří sami nikdy nepoznali chudobu. Z toho všeho pak roste zločinnost! Marně pak státnici bojují za zabezpečení dostatečné zaměstnanosti, když svými rozhodnutími brání slušným lidem v poctivé práci uvalením nemorálních exekucí.
 
BOŽÍ plán: Kdyby lidé více žili podle učení BIBLE Svaté, našli by řešení těchto problémů, s nimiž si nevědí rady. O pracovních otázkách a návycích a o tom, jak pomoci chudým, můžeme se mnohému naučit ze Starého zákona. V Božím plánu pro Izraelský národ, měla mít každá rodina domov s dostatkem půdy k obdělávání, čímž by pak získali prostředky a byli motivováni k užitečnému, pilnému a soběstačnému životu.
   
Žádný lidský vynález tento plán nevylepšil a nezdokonalil.    
Bída a neštěstí, které dnes existují, jsou do značné míry způsobeny tím, že jsme se odchýlili od Božího plánu. Neprosíme - NEMODLÍME se o moudrost, kterou nám Hospodin rád uděluje ve všech oblastech našeho bytí, tedy i v oblasti financí. 
 
ZLATÁ PRAVIDLA:   
Vnitřní pokoj a radost mám tehdy, když dávám svého Stvořitele a dárce „Života věčného“ na „PRVNÍ místo“ ve svém každodenním životě a každého člověka mám za „PŘEDNĚJŠÍHO“ než sebe! To, co jste dali těm nejchudším - mě jste dali! To jsou TI, kteří zachovávají Boží ZÁKON a věří Ježíši Kristu, že je „Jediný SPASITEL“, který OSPRAVEDLŇUJE jejich přestoupení ZÁKONA, když se DOVOLÁVAJÍ Jeho prolité krve za ně!  
 
PROJEKT „Evangelizace 21. STOLETÍ“ je skutečně a důsledně zaměřen:   
 • na ZMĚNU myšlení, jak mít finance i ostatní každodenní potřeby pro šťastný život,   
 • na OBČANY s nízkými příjmy, nezaměstnané, důchodce, bez domova, aby důstojně žili
 • na OBČANY s vysokými příjmy, aby pomáhají sobě i těm potřebným,  
 • na ROZVOJ MYŠLENÍ v oblasti finanční gramotnosti, jak se napříště vyhnout dluhové pasti,
 • na TY ve špatném fyzickém, duševním a duchovním stavu, abychom, je naučili žít,    
 • na ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL spojený s aktivním odpočinkem,
 • na ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ, které dává radost, pokoj a jistotu v nejistém SVĚTĚ.
 • na TO, abychom vždy Hospodinu poděkovali za Jeho nezištnou lásku, zdraví, štědrost, moudrost, požehnání.     
 
Se svým kamarádem - EVANGELISTOU se podíváte na "Úvodní FOTO prezentaci" a potom na další "FOTO prezentace", které kladou důraz na změnu vžitých názorů na vydělávání a správcovství peněz. 
 
Zapojením do "Programu DARUJ - DOSTANEŠ", se stáváte "EVANGELISTY 21. STOLETÍ", včetně i Božího DARU: "ŽIVOTA VĚČNÉHO", který můžete PŘIJMOUT, nebo ODMÍTNOUT!