Vítejte v SEKCI webu "EVANGELISTA 21. Století". 

 "Buďte POSLY dobrých zpráv své rodině, přátelům i ostatním lidem! 

 

Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? 
A jak mohou uvěřit v Toho, o němž neslyšeli? 
A jak uslyší bez kazatele - EVANGELISTY Římanům 10,14
 
Podívejme se na ZRCADLO dnešní SPOLEČNOSTI.
   
 Každá rozumná lidská bytost řeší velmi důležité otázky: 
 
 
Několik citátů úvodem:
 • Strach z nebezpečí je tisíckrát větší než nebezpečí samo. Daniel Defoe
 • Můžeš mít strach, ale nesmíš se bát. E. Hemingway
 • Na světě není hlad proto, že bychom nedokázali nasytit chudé, ale protože nedokážeme nasytit bohaté.
  Matka Tereza
 • Lidé v nouzi nepotřebují tolik peníze. Oni potřebují naše oči, ruce, nohy a srdce.  Matka Tereza
 • Na světě není hlad proto, že bychom nedokázali nasytit chudé, ale protože nedokážeme nasytit bohaté. Matka Tereza
 • Chvilka pomoci je lepší než deset dní soucitu. Rumunské přísloví
 • Věci mají jen cenu radosti, kterou mohou působit. Richard Aldington
 • Nejsilnější je ten, který pomáhá nejslabším. Neznámý autor
 • Jsme tužkou v Boží ruce…, co všechno krásného můžeme napsat, pokud se nebudeme bránit lásce, která s námi chce něco překrásného sdělit SVĚTU. Neznámý autor
 • Mnoho věcí jsem držel v rukou, a všechny jsem ztratil. Cokoliv jsem, ale vložil do Božích rukou, mám stále. Martin Luther.
 • Kdybych vám měl předat jen jednu myšlenku, pak by to byla tato: "Kdykoliv vám něco "chybí" nebo něco "potřebujete", nejdříve to darujte, a vrátí se vám to mnohonásobně. To platí na peníze, úsměv, lásku a přátelství".  Robert T. Kiyosaki
 • Kdo má sbaleno na věčnost, dovede se radovat z každého prožitého dne. J. Kratka
 
Určitě jste vyslechli přednášky různých církevních denominací zaměřené na existenci BOHA, o životním stylu, prevence zdraví a podobných témat zabývajících se důležitými potřebami každého člověka. Církevní denominace skoro vůbec nepořádají přednášky o FINANCÍCH, přesto že většina lidí (až 86%) má nedostatek peněz na obyčejné živobytí a neumí s nimi hospodařit. 
 
PROČ? Mají za to, že peníze, člověka odvracejí od Boha. A co CHUDOBA - ta člověka k Bohu přitahuje?! Pro chudé NEMAJÍ žádnou smysluplnou a SKUTEČNOU strategii, jak pro ně ZAJISTIT finance pro živobytí. Pozapomněli na to, že BIBLE Svatá je plna jedinečných řešení, jak OMEZIT chudobu.  
 
FINANČNÍ SPOLU ZÁVISLOST je založena na tom:   
 • že peníze se vydělávají myšlením, mohu mít tolik, kolik potřebuji pro slušný život,
 • že stačí změnit pohled na vydělávání peněz a držet se ho,
 • že když peníze potřebuji - nejdříve je daruji a pak se mnohonásobně vrátí,
 • že obdržené peníze, nemá právo nikdo bez udání vážného důvodu blokovat,
 • že obdržené peníze nejsou moje, ale jsem jejich správcem,
 • že 90% z nich je mi k užitku a 10% odevzdám svému DÁRCI ŽIVOTA - HOSPODINU. 
 
Někteří muži i ženy se starostlivou láskou přemýšlejí o postavení chudých - co udělat pro zlepšení jejich složité situace. Mnozí se upřímně snaží najít odpověď na otázku, jak by se dalo pomoci občanům s nízkým příjmem, nezaměstnaným a bezdomovcům, aby i oni mohli mít prospěch z požehnání, které dává Bůh, a aby mohli žít podle Božího záměru.       
 
Není mnoho státníků, kteří chápou příčiny současného špatného stavu společnosti. Ti, kdo mají v rukou otěže vlády, nejsou schopni, nebo nemají zájem vyřešit problém chudoby způsobenou neúnosnou LICHVU všech finančních institucí a pak nelidskou EXEKUCÍ, rádoby exekutorů, kteří sami nikdy nepoznali chudobu. Z toho všeho pak roste zločinnost! Marně pak státnici bojují za zabezpečení dostatečné zaměstnanosti, když svými rozhodnutími brání slušným lidem v poctivé práci uvalením nemorálních exekucí.
 
BOŽÍ plán: Kdyby lidé více žili podle učení BIBLE Svaté, našli by řešení těchto problémů, s nimiž si nevědí rady. O pracovních otázkách a návycích a o tom, jak pomoci chudým, můžeme se mnohému naučit ze Starého zákona. V Božím plánu pro Izraelský národ, měla mít každá rodina domov s dostatkem půdy k obdělávání, čímž by pak získali prostředky a byli motivováni k užitečnému, pilnému a soběstačnému životu.
   
Žádný lidský vynález tento plán nevylepšil a nezdokonalil.    
Bída a neštěstí, které dnes existují, jsou do značné míry způsobeny tím, že jsme se odchýlili od Božího plánu. Neprosíme - NEMODLÍME se o moudrost, kterou nám Hospodin rád uděluje ve všech oblastech našeho bytí, tedy i v oblasti financí. 
 
Nejjistější investice je do nebeského království. 
PROČ? Nehrozí tam žádná hospodářská krize nebo zloději. Když přijmeme Ježíše, otevře se nám 
bezpečný účet“, na který můžeme ukládat desetinu svého příjmu a dary, které dáváme potřebným. Přináší nám to sto násobné zhodnocení již zde na zemi. Přestože se 
staráme o pozemské potřeby, nesmíme zapomínat na věčnost. (Mat. 13, 44-46)
 
ZLATÁ PRAVIDLA:   
Vnitřní pokoj a radost mám tehdy, když dávám svého Stvořitele a dárce „Života věčného“ na „PRVNÍ místo“ ve svém každodenním životě a každého člověka mám za „PŘEDNĚJŠÍHO“ než sebe! To, co jste dali těm nejchudším - mě jste dali! To jsou TI, kteří zachovávají Boží ZÁKON a věří Ježíši Kristu, že je „Jediný SPASITEL“, který OSPRAVEDLŇUJE jejich přestoupení ZÁKONA, když se DOVOLÁVAJÍ Jeho prolité krve za ně!
 
"Program DARUJ - DOSTANEŠ" je skutečně a důsledně zaměřen:   
 • na život v době, když už máte EXEKUCE anebo jste v Insolvenci,
 • na ZMĚNU myšlení, jak mít finance i ostatní každodenní potřeby pro šťastný život,   
 • na OBČANY s nízkými příjmy, nezaměstnané, důchodce, bez domova, aby důstojně žili
 • na OBČANY s vysokými příjmy, aby pomáhali sobě i těm potřebným,  
 • na ROZVOJ MYŠLENÍ v oblasti finanční gramotnosti, jak se napříště vyhnout dluhové pasti,
 • na TY ve špatném fyzickém, duševním a duchovním stavu, abychom, je naučili žít,    
 • na ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL spojený s aktivním odpočinkem,
 • na ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ, které dává radost, pokoj a jistotu v nejistém SVĚTĚ.
 • na TO, abychom vždy Hospodinu poděkovali za Jeho nezištnou lásku, zdraví, štědrost, moudrost, požehnání.     
 
Se svým kamarádem - EVANGELISTOU se podíváte na "Úvodní FOTO prezentaci" a potom na další "FOTO prezentace", které kladou důraz na změnu vžitých názorů na vydělávání a správcovství peněz. 
 
Program "DARUJ - DOSTANEŠ", skutečně řeší finanční nouzi jen tím, že Vy sami pomůžete svým kamarádům, kteří mají nedostatek financí, Insolvence anebo exekuce!