Úvod do "Programu DARUJ-DOSTANEŠ", (dále jen PDD).

 
Naše finanční strategie a POMPC, je založena právě na radách BIBLE Svaté:   
 • že peníze se nevydělávají jen prací, ale hlavně myšlením,
 • že stačí změnit pohled na vydělávání peněz a držet se ho,
 • že když peníze potřebuji - nejdříve je DARUJI a pak se mnohonásobně VRÁTÍ,
 • že obdržené peníze nejsou moje, ale jsem jejich správcem,
 • že až 90 % z nich mám k užitku a 10 % odevzdám HOSPODINU za jeho požehnání!
 • že těch 90 % je HOSPODINEM požehnáno tak, že mám víc, než jsem za měsíc peněz obdržel!
 
Někteří muži i ženy se starostlivou láskou přemýšlejí o postavení chudých - co udělat pro zlepšení jejich složité situace. Mnozí se upřímně snaží najít odpověď na otázku, jak by se dalo pomoci občanům s nízkým příjmem, nezaměstnaným i lidem bez domova, aby i oni mohli mít prospěch z požehnání, které dává HOSPODIN.       
 
Není mnoho státníků, kteří chápou příčiny současného špatného stavu společnosti. Ti, kdo vládnou našemu státu, neumí, nejsou schopni, nebo nemají zájem řešit chudobu lidí a jejich zadluženost, zpravidla zaviněnou neúnosnou LICHVU všech finančních institucí a pak následnou, bezohlednou a nemorální EXEKUCÍrádoby exekutorů, kteří sami nikdy nepoznali, co je hlad, chudoba s bídou.
 
Z toho všeho roste zločinnost! Marně pak "Ti zodpovědní státnici" bojují za ochranu takto postižených občanů, když "Úplatní politici " svými rozhodnutími brání slušným lidem v poctivé práci!

Navíc - CHUDOBA člověka okrádá o tělesnou, duševní i mravní sílu!  

 
BOŽÍ plán: Kdybychom všichni žili podle učení BIBLE Svaté, našli by jsme řešení, s nimiž si nevíme rady. O pracovních otázkách a návycích a o tom, jak pomoci chudým, můžeme se mnohému naučit ze Starého zákona. V Božím plánu pro Izraelský národ, měla mít každá rodina domov s dostatkem půdy k obdělávání, čímž by pak získali prostředky a byli motivováni k užitečnému, pilnému a soběstačnému životu.
   
Žádný lidský vynález tento plán nevylepšil a nezdokonalil.    
Bída a neštěstí, které dnes existují, jsou do značné míry způsobeny tím, že jsme se odchýlili od Božího plánu. Neprosíme - NEMODLÍME se o moudrost, kterou nám Hospodin rád uděluje ve všech oblastech našeho bytí, tedy i v oblasti financí. 
 
KDE investovat: "NEJJISTĚJŠÍ investice je do NEBESKÉHO KRÁLOVSTVÍ". 

PROČ? Není tam žádná hospodářská krize ani zloději. Když přijmeme Ježíše už zde na Zemi, otevře se nám bezpečný Boží účet“, na který můžeme ukládat DESETINU svého příjmu a DARY, které dáváme potřebným.  Boží požehnání nám přináší více než sto násobné zhodnocení! Když se staráme o naše každodenní potřeby, nesmíme proto zapomínat na věčnost. (Mat. 13, 44-46)

 
ZLATÁ PRAVIDLA: Vnitřní pokoj obdržíme tehdy, když dáváme svého STVOŘITELE a dárce „Života věčného, na PRVNÍ místo ve svém každodenním životě a každého člověka máme za „PŘEDNĚJŠÍHO“ než sebe! To, co jste dali těm nejchudším - HOSPODINU jste DALIUVĚŘME Ježíši Kristu, že je „Jediným SPASITELEM“, který nás OSPRAVEDLŇUJE!
 
"Program DARUJ - DOSTANEŠ" je skutečně a důsledně zaměřen:   
 • na důstojný ŽIVOT v době nouze, před, či v EXEKUCI, nebo když jste v Insolvenci,
 • na ZMĚNU myšlení, jak vydělat finance pro každodenní potřeby, pro šťastný život,   
 • na OBČANY s nízkými příjmy, nezaměstnané, důchodce, bez domova, aby důstojně žili
 • na OBČANY s vysokými příjmy, aby pomáhali sobě tím, že pomáhají těm potřebným,  
 • na ROZVOJ MYŠLENÍ v oblasti finanční gramotnosti, jak se napříště vyhnout dluhové pasti,
 • na TY ve špatném fyzickém, duševním a duchovním stavu, abychom, je naučili žít,    
 • na ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL spojený s aktivním odpočinkem,
 • na ŽIVOTNÍ POSLÁNÍ, které dává radost, pokoj a jistotu v nejistém SVĚTĚ,
 • na TO, abychom vždy Hospodinu poděkovali za lásku, zdraví, štědrost, moudrost a požehnání.     
 
"PDD" řeší nešváry dnešní doby, kdy se nedodržují zákony, smlouvy ani to, co se stvrzuje podáním ruky. Proč? Není vymahatelnost práva, pro Ty, kterých má chránit, jím je právo odepřeno, i když je definuje ÚSTAVA a ZÁKONY naší vlasti. "PDD" vychází z „Božího Zákona“, když byl ještě v úctě. Jeho aplikace do "PDD", „Pomyslné nůžky“ mezi chudými a bohatými postupně stabilizuje!

Ještě donedávna cca 10 let nazpět platilo, že ve Světě bylo 90% chudých a 10% bohatých, kteří vlastnili 90% aktiv celé naší Planety. Dnes je tento poměr jiný. Existuje 98% chudých a těch 2% bohatých, kteří vlastní skoro všechno bohatství naší Planety.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Existuje možnost, jak to změnit? ANO – Existuje: „Vrátit se na počátek“! Ale JAK?

Žel, že v dnešní době o tom rozhodují právě ty dva procenta bohatých, kteří nebudou proti sobě, ve prospěch těch 98% potřebných! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"V PDD ctíme RADY Z Božího Slova“ a vždy upřednostňujeme před tím, co nabízí dnešní doba. Minimálně v tom, že když je něco dáno (ověřeno) a nedodržuje se, obrátí se To vždy proti těm, kteří tak činí!   

Budeme potěšeni, když "PDD" využijete ve svůj prospěch. Nebojte se! Nechceme z Vás dělat „Náboženské FANATIKY“. Víme, že máte vlastní rozum a sami dokážete posoudit informace zde uvedené s těmi, které jsou už dnes dostupné ve všech masmédiích, hovořících o REALITĚ, která se za pár let bude dotýkat každého obyvatele naší Planety. Můžeme být vděčni, že o tom všem, co čeká tento Svět, který převážně věří v EVOLUCI, je docela jiný pro Ty, kteří jdou "Cestou víry k věčnosti"!

"Program DARUJ-DOSTANEŠ" pomáhá každému, kdo má finanční problémy, je v exekuci či insolvenci, i když věří EVOLUCI nebo HOSPODINU. Důležité je, že jste se ROZHODLI své finanční problémy řešit! Klikněte myší na "další informace".