Zdanění "Příležitostných DARŮ"

Dary osvobozené od daně z příjmů 
 
Od daně z příjmů jsou osvobozené dary, jejichž hodnota od JEDNOHO DÁRCE nepřesáhne částku 15.000 Kč za rok (zdaňovací období) bez ohledu na to, kdo je dárcem. 
 
Bez ohledu na výši daru, jsou vždy od daně z příjmů osvobozeny dary a příjmy: 
 
1. od příbuzného v linii přímé a linii vedlejší, tedy dary od rodičů, prarodičů, dětí, vnoučat, manžela, sourozence, strýce, tety, synovce nebo neteře, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, 
 
2. od osob, se kterými obdarovaný před získáním daru žil alespoň rok ve společné domácnosti, a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl výživou odkázán na tuto osobu, 
 
3. ze svěřenského fondu z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn osobou uvedenou v bodě 1) nebo 2) nebo přímo příjemcem (obmyšleným).