BOŽÍ PLÁN ZÁCHRANY těm, kteří mu UVĚŘÍ, (Dále jen "BPZ"! 

Všichni, kteří prožíváme své osobní zkušenosti s Bohem - naším Nebeským Otcem, Kristem a Duchem Svatým, jsme ZMOCNĚNI pro zvěst tohoto poselství každému, kdo ho chce slyšet. Jen tak se podílíme na BOŽÍM PLÁNU ZÁCHRANY, který se skládá z několika části, nejdříve UVĚŘME, potom ŽIJME v JEŽÍŠI KRISTU a ZVĚSTUJME PLÁN ZÁCHRANY:

 1. 23. září 6. roku před nl., tři králové z východu viděli znamení, které je dovedlo do Betléma!
 2. 23. září 4. roku před naším letopočtem se narodil Ježíš Kristus v Betlémě! 
 3. Následně byl Herdesem Velikým vydán rozkaz k vyvraždění nemluvňátek v Betlémě!
 1. První papež z osmi Králů ze Zjevení 17, 7-14, což je 260 papež Pius XI - obnovil Vatikánský stát. Podpisem konkordátu s Benitem Mussolinim (Lateránské dohody) 11. 2.1929 vyřešil tzv. římskou otázku a byla mu vrácena světská moc nad státem Vatikán.  
 2. Druhý papež- král byl Pius XII.
 3. Třetí papež - král byl Jan XXIII.
 4. Čtvrtý papež - král byl Pavel VI., 
 5. Pátý papež - král byl Jan Pavel I. čili v okamžiku Janova vidění těch pět papežů už bylo.
 6. A dále píše: „Jeden jest.“ A to byl právě papež Jan Pavel II. - šestý král, kterého Jan viděl ve svém vidění, největší z papežů, jak ho označil celý svět. Právě ten čas v dějinách papežství byl ukázán Janovi, kdy ve skutečnosti celý svět šel v úžasu za tou šelmouJan viděl šestého krále - papeže Poláka.
 7. Anděl řekl „jiný“ a tedy sedmý král „ještě nepřišel a když přijde na malou chvíli bude trvati.“ To byl vlastně zvolen papež - Benedikt XVI. - sedmý král z tohoto proroctví. Bude ale trvat jen krátkou chvíli, protože tak to říká proroctví, i když také má k odehrání svou roli při znovunavrácení plné moci papežství, jakou mělo ve středověku a jeho panování. Papež Benedikt XVI - ABDIKOVAL !!!
 8. Osmý král - což je stávající papež František, kterému je 83 let. Jan uvádí, že je to poslední papež před příchodem J. Krista! „A šelma, kteráž byla a není, on jest osmý, a z sedmi jest…. Deset pak rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteříž ještě království nepřijali, ale přijmou moc jako králové, jedné hodiny (za 15 dnů) spolu s šelmou. Ti jednu radu mají, a sílu i moc svou šelmě dají.“ Ale neznepokojujte se: „Jde na zahynutí.“ A Zjevení 17, 14. verš říká: „Ti bojovati budou s Beránkem, a Beránek zvítězí nad nimi, neboť Pán pánů jest a Král králů, i s ním ti, kteříž jsou, povoláni a vyvolení a věrní.“

 

Kdy bude "Druhý příchod Ježíše Krista", když papež František má už 83 let a je ten poslední v dějinách planety ZEMĚ! Určitě už za pár let! Těšme se na VELMI blízký příchod Ježíše Krista! Dnes je to ten "Nejdůležitější UKOL" a velmi blízká "Nejdůležitější UDÁLOST" pro každého z nás na planetě Zemi: "PŘIPRAVME SE!

 • 18) "Truhla Smlouvy" byla dne: 6. ledna 1982 ve 14:00 hodin Ronym Wayettem NALEZENA, a tím se potvrdila věrohodnost proroctví Daniele. Ron Wayett, těsně před novým rokem 2000 zemřel ve věku 54 let.
 
 1. Dne 23/9/2015 - Amerika (šelma ze země) v kongresu dala MOC papežství (šelmě z moře). 
 2. Dva dny nato, 25/9/2015 papež František vystoupil v OSN, kde v kongresu USA a na půdě OSN, přednesl svoji "Encykliku Laudato si"- o ochraně přírody a poselství o svěcení neděle!
 3. Za přítomností evropských státníků, byl slavnostně otevřen Gotthardský Tunel, včetně posvěcení "portálu do podsvětí", propojený s urychlovačem "CERNU Atlas". Shlédněte tam i video, které ukazuje co se stalo v prosinci 2015.  Zveřejňujeme i české informace z ČT24.
 • 20) Dne 23/9/2017 začaly katastrofy ve velké intenzitě, než obvykle, ale v režii Satana a pomoci "jeho" CERNU Atlas. Náš Nebeský Otec to prozatím dovoluje! 
 1. Vatikán, USA a CEREN Atlas v režii Satana, sesílá pohromy na Zemi, aby vyvolal strach a chaos.
 2. Dnešní nepředvídatelné pohromy, vedou svět ke kolapsu ekonomiky i stávajícího finančního systému.
 3. Většina protestantských církví očekávala 2. příchod Ježíše Krista, ve formě tajného VYTRŽENÍ. 
 

V bodech 21) 25) jsou "Poslední varování křesťanům, kteří stále NEPATŘI mezi OSTATKY"! 

 1. Ve který rok, měsíc a den, dojde ke "Zrušení každodenní oběti a vztyčení otřesné ohavnosti"? 
 2. Od onoho dne se počítá 1290 doslovných dnů. Nastanou událostí 2. příchodu Ježíše Krista - SEDM posledních ran!
 3. "Blaze" těm, kteří přečkají 1335 doslovných dnů! PROČ: Dožijí se 2. příchodu Ježíše Krista! Mimochodem víte, ve který den to bude? Prozradíme - bude to večer ze STŘRDY na ČTVRTEK!
 • 21) Po třetí opakující se ZNAMENÍ, bylo VIDĚNO 23/09/2019Co můžeme očekávat? Dá se tušit, že to mohou být níže popsané události a nejen ty, i v jiném, než zde uvedeném pořadí:
 1. Dne 17/04/2019 přijal papež František ve Vatikánu, 16-ti letou ekologistku Grétu ze Švédska a použil ji pro svoji "Encykliku Laudato si".
 2. Dne 20/09/2019 skoro ve všech státech i v ČR, se konaly největší protesty za změnu klímatu. Jaké je pozadí tohoto protestů? "Encyklika Laudato si" od papeže Františka, což není nic jiného, než poselství o uzákonění svěcení neděle a převzetí náboženské moci nad Světem!
 3. V záři 2019 se diagnostikoval Coronavir. Dne 31/12/2019 nastala celosvětová pandemie - Coronavir COVID-19který 1/3/2020 zasáhl i ČR!
 4. Dne 23/09/2019 se stal kolaps velké společnosti, a nastartují se další nepředvídatelné událostí! 
 5. Dne 23/09/2019  se v New Yorku začal ostře sledovaný summit OSN věnovaný změnám klimatu.
 6. Co PŘIPRAVUJE Papež František k 5. výročí Encykliky Laudato-si? 
 7. Nastane v roce 2021 "Nový světový pořádek", pod diktátem Vatikánu, a politickou výkonnou mocí USA, vedenou loutkovým prezidentem Joea Bidena? Víte, že 21/01/2021 Biden potvrdil - ratifikoval smlouvu o klimatických změnách z roku 23.9.2015, ve kterém je zakotven i NEDĚLLNÍ ZÁKON v Encyklice Laudáto si? Anebo nám náš Nebeský Otec ještě dá nějaký čas, pozdějším zvolením přezidenta Donalda Trumpa, a tím se 2. příchod Ježíše Krista ještě o pár let odloží?
 8. Rychle se přibližuje uzákonění Neděle, jako jediného dne uctívání - zákaz práce v neděli, zavřené všechny obchody, atd. 
 9. Výstavba 3. židovského chrámu v Jeruzalémě? - posvěcení stavby 3. chrámu proběhlo 31/12/2018. Co by to způsobilo v dnešní geopolitické situaci? Nejspíš 3. Světovou válku! Postaven snad může být, ale "NE pro Kristův 1. příchod, jak si to přeji ŽIDÉ i někteří křesťané, ale pro příchod  FALEŠNÉHO Antikrista", který bude chtít napodobit 2. příchod Ježíše Krista! POZOR: "Jen Ti, kdo uvěřili Ježíši Kristu, že VY-Vaše TĚLO je CHRÁMEM Ducha Svatého, Ježíše Krista a našeho Nebeského OTCE"! A právě tam se chce SATAN posadit, a stane se to tím, že dobrovolně přijmeme jeho ZNAMEMÍ!
 10. Abychom pochopili, co se brzo stane, potřebujeme porozumět veršům Daniele 12, 8-13!  Slyšel jsem, ale neporozuměl jsem. Řekl jsem: "Můj pane, jaké bude zakončení toho všeho?" Řekl: "Jdi, Danieli, tajuplná a zapečetěná budou ta slova až do doby konce. Mnozí se vytříbí, zbělí a budou vyzkoušeni. Svévolníci budou jednat svévolně; žádný svévolník se nepoučí, ale prozíraví se poučí. Od doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a vztyčena ohyzdná modla pustošitele, uplyne tisíc dvě stě devadesát dní. Blaze tomu, kdo se v důvěře dočká tisíce tří set třiceti pěti dnů. Ty vytrvej do konce. Pak odpočineš, ale na konci dnů povstaneš ke svému údělu.                                                                                                                                                          Musíme porozumět veršům ze Zjevení 13, 13-18! A činí veliká znamení, dokonce i oheň z nebe nechá před zraky lidí sestoupit na zem. Bylo jí dáno dělat znamení ke cti první šelmy a svádět jimi obyvatele země; rozkazuje obyvatelům země, aby postavili sochu té šelmě, která byla smrtelně zraněna mečem, a přece zůstala naživu. Je jí dáno, aby do sochy té šelmy vdechla život, takže ta socha mluvila a vydala rozkaz, že zemřou všichni, kdo před ní nepokleknou.  A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch,  aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jménaTo je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.                                                                                                                            Když porozumíme veršům z 1 Tesalonickým 5, 1-9  Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině. Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci.  Až budou říkat `je pokoj, nic nehrozí´, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou. Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás TEN DEN mohl překvapit jako zloděj. Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě. Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví. Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu. Vždyť Bůh nás neurčil k tomu, abychom propadli jeho hněvu, nýbrž abychom došli spásy skrze našeho Pána Ježíše Krista.                                                                                                                             Když konečně pochopíme, co to je "Ohyzdná modla pustošitele", kdy bude "Vztyčena", kde se "Posadí", co znamená "Socha šelmy a jakým způsobem ji byl vdechnut Život", co je "Znamením té šelmy, které budou lidé nuceni mít", a když poznáme, že toto znamení je skryto v "číslu 666"... Od doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a vztyčena ohyzdná modla pustošitele, uplyne 1290 dní. Blaze tomu, kdo trpělivě přečká 1 335 dnů. Daniel 12, 11-13
 11. 12  Blaze tomu, kdo se v důvěře dočká tisíce tří set třiceti pěti dnů.
  13  Ty vytrvej do konce. Pak odpočineš, ale na konci dnů povstaneš ke svému údělu.
  Víte, že BIBLE SVATÁ píše o Internetu - číslu 666, které označuje nejen Papežství, ale i Word Wide Web - www) - což může být: "Mobilní a internetová síť 5G"? Znamení ŠELMY na Vaše čelo či ruku, která uzákoní NEDĚLI, jako jediný den odpočinku! Pozorně si nastudujte tento "ODKAZ", abyste poznali co může být znamením ŠELMY   
 12. BOŽÍM znamením - PEČETÍ je vždy SOBOTA - sedmý den týdne a to již od stvoření Země". Milí křesťané, myslíte si, že 2. příchod Ježíše Krista bude až za STO let, nebo to co zde uvádíme v tomto bodu 11. - je realitou dnešních dnů?!!!
 13. Satan napodobí 2. příchod JK - největší podvod SATANA, kterému NEUVĚŘÍ jen "OSTATKY".
 14. Nový světový pořádek (Satan + USA), zabezpečí prosperitu těm, kteří mu budou poslušní!
 15. Nastane největší pronásledování Ostatků, kteří podle Satana, jsou příčinou veškerého zla na ZEMI. 
 1. Bůh se o své Ostatky, žijící v dnešní době, která niky nebyla tak ZLÁzázračně postará!
 2. Boží  Rady a Zaslíbení   jeho Ostatkům v této hrozné době. 
 3. Svědectví o tom, jak žili "Ostatkové" na naší planetě Zemi.
 4.   Odpověď těch  , kteří jsou Jeho OSTATKOVÉ. 
 
Staňme se EVANGELISTÉ - zvěstovatelé "Záchranného Plánu" své rodině i svým přátelům!