Dopis od Boha osobně pro Tebe:

Milovaný / milovaná,

 

 • Jsem nesprávně vykládán těmi, kdo mě neznají … Jan 8, 41-44
 • Nejsem chladný ani hněvivý Bůh, ale jsem dokonalým vyjádřením lásky … 1. Janův 4,16
 • Toužím tě zahrnout svou láskou … 1. Janův 3, 1
 • Toužím, abys se stal(a) mým dítětem a Já tvým Otcem … 1. Janův 3, 1
 • Nabízím ti víc, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec … Matouš 7, 11
 • Neboť Já jsem dokonalý Otec … Matouš 5, 48
 • Vše dobré, co dostáváš, ti dávám Já … Jakub 1, 17
 • Mohu být tím, kdo se o tebe vždy postará a naplní všechny tvé potřeby … Matouš 6, 31-33
 • Mé plány pro tvou budoucnost byly vždy plné naděje … Jeremiáš 29,11
 • Protože tě miluji nekonečnou láskou … Jeremiáš 31, 3
 • Mé myšlenky na tebe nespočítáš – stejně jako zrnka písku na mořském břehu … Žalm 139, 17-18
 • Chtěl bych ti nepřetržitě prokazovat dobro … Jeremiáš 32, 40
 • Staneš se mým předrahým vlastnictvím? …  1. Mojžíšova 19, 5
 • Z celého srdce tě toužím zaopatřit … Jeremiáš 32, 41
 • Chci ti ukázat mocné a úžasné věci … Jeremiáš 33, 3
 • Když mě budeš z celého srdce hledat, najdeš mě … 5. Mojžíšova 4, 29
 • Budeš-li se ve mně radovat, dám ti vše, po čem touží tvé srdce … Žalm 37, 4
 • Můžu pro tebe udělat mnohem víc, než si dokážeš představit … Efezským 3, 20

 

 • Jsem ten, kdo tě chce potěšit v každém tvém trápení … 2. Korintským 1, 3-4
 • Jsem ti nablízku, když máš zlomené srdce … Žalm 34, 18
 • Tak jako pastýř pečuje o svou ovci, tak i Já tě tisknu ke svému srdci … Izajáš 40, 11
 • Jednoho dne ti mohu setřít všechny slzy ze tvých očí … Zjevení 21, 3-4
 • A zbavit tě veškeré bolesti, kterou jsi trpěl(a) na této zemi … Zjevení 21, 3-4 
 • Toužím se stát tvým Otcem a milovat tě tak, jako svého syna, Ježíše … Jan 17, 23
 • Skrze Ježíše můžeš poznat mou lásku k tobě … Jan 17, 26
 • On je dokonalým vyjádřením mé existence … Židům 1, 3
 • Přišel, aby ti dokázal, že jsem s tebou, ne proti tobě … Římanům 8, 31
 • A taky ti sdělit, že pro Jeho oběť na kříži nemusím počítat tvé hříchy … 1. Korintským 15, 3
 • Ježíš zemřel pro mé a tvé smíření … 2. Korintským 5, 18-19
 • Jeho smrt byla tím nejzazším vyjádřením mé lásky k tobě … 1. Janův 4, 10
 • Vzdal jsem se všeho, co jsem miloval, abych mohl získat tvou lásku … Římanům 8, 31-32
 • Když přijmeš dar, mého Syna Ježíše, získáš mě … 1. Janův 2, 23
 • A nic už tě nikdy neoddělí od Mé lásky … Římanům 8, 38-39
 • Vrať se domů a Já přichystám tu největší oslavu, jakou kdy nebe vidělo … Lukáš 15, 7

 

S láskou, Všemohoucí Bůh.

 

Pro návrat, klikněte na E21S - SE21S a začněte číst od statě A) Cesta víry je záchrnným plánem pro člověka.