Zásady ochrany osobních údajů ( dále jen"Zásady")

1 Základní ustanovení.
 
1.1 Provizovatel je provozovatelem webového portálu: tt-partners.cz (dále jen "Webový portál") - zahrnuje jen webové stránky Programu Daruj-Dostneš, (dále jen "PDD") přístupné z Webového portálu.
 
1.3 Účelem těchto Zásad je poskytnutí stručných, transparentních, srozumitelných a snadno dostupných informací ohledně zpracování osobních údajů Uživatelů Webového portálu pro ""PDD".
 
1.4 Tyto Zásady jsou nedílnou součástí Podmínek pro "PDD". V případě rozporu Podmínek a těchto Zásad mají přednost tyto Zásady.
 
1.5 Tyto Zásady jsou vypracovány v souladu s čl. 13 a Čl. 14 GDPR.
 
2 Definice a interpretace
 
2.1 Slova s ​​velkým počátečním písmenem použitá v těchto Zásadách mají následující význam:
 
 • GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů);
 • Neregistrovaný uživatel je jakákoliv fyzická osoba, která používá Webový portál, a která si na Webovém portálu zažádala o registraci.
 • Registrovaný uživatel je uživatel Webového portálu, který v něm dokončil svou registraci do "PDD", nebo požádál o přístup do "Blokovných stránek" (dále jen "BS"). 
 • Zákon č. 1/2 18/2018 Sb.  je zákon o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů.
 • Smlouva je především smluvní vztah uzavřený mezi Provozovatelem a Registrovaným uživatelem, jejímž předmětem je poskytnutí služeb nebo produktů Provozovatele Registrovanému uživateli a z které Provozovateli a také Registrovanému uživateli vyplývají určitá práva a povinnosti.  
 
2.2 Uživatel je dotyčnou osobou ve smyslu GDPR.
 
3 Účely zpracování osobních údajů
 
3.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů pro následující účely:
 
 • žádost o přístup do "BS" provozovatele;
 • registrace do "PDD";
 • využívání dalších případných služeb a funkcionalit Webového portálu;
 • vlastní realizace zájemce do "PDD";
 • vedení evidence doručené a odeslané pošty.
 
4 Právní základ zpracování osobních údajů
 
4.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatelů na právních základech uvedených v tomto čl. 4 Zásad.
 
4.2 Právní základ souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).
 
4.2.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem realizace zájemce do "PDD" a  žádost o přístup do "BS" provozovatele. pro tyto účely eviduje identifikační, osobní údaje Uživatele v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, SKYPE a  telefon;
 
4.3 Právní základ plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)
 
4.3.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem registrace zájemce do "PDDpodle "Pravidel v PDD" a eviduje a schvaluje / zamítá žádosti o přístup do "BS" provozovatele.
 
4.3.2 Poskytnutí osobních údajů zájemcem při registraci je nezbytným požadavkem pro vstup "PDD", přičemž v případě jejich neposkytnutí provozovatel nemůže vytvořit jeho účet v "PDD".
 
4.3.3 Provozovatel zpracovává pro tyto účely identifikační osobní údaje Registrovaného uživatele v rozsahu: emailová adresa, telefonní číslo, Skype, uživatelské jméno a lokalita.
 
4.4 Právní základ splnění zákonné povinnosti (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR)
 
4.4.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem registrace zájemce do "PDD" podle "Pravidel v PDD". 
 
4.4.2 Poskytnutí osobních údajů Registrovaným uživatelům je nezbytným zákonným požadavkem. 
 
 
4.5 Právní základ oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 
4.5.1 Provozovatel zpracovává osobní údaje za účelem registrace zájemce do "PDD" podle "Pravidel v PDD".  Oprávněnými zájmy Provozovatele jsou ochrana bezpečnosti a zájmů Uživatelů, ochrana majetku Provozovatele, obezřetné podnikání Provozovatele, propagace služeb, dobrého jména a pověsti Provozovatele. 
 
4.5.2 Provozovatel zvlášť oznamuje, že oprávněným účelem Provozovatele je i zpracování osobních údajů v souvislosti s realizací přímého marketingu, tedy průzkumu trhu a zasílání obchodních sdělení Registrovaným uživatelům. Průzkum trhu zahrnuje vyhodnocení aktivit Provozovatele v souvislosti s "PDD". Zpracování na tomto právním základě a za tímto účelem probíhá pouze v případě, že mezi Uživatelem a Provozovatelem byla uzavřena Smlouva. 
 
5 Práva uživatele jako dotčené osoby
 
5.1 Uživatel si může v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem kdykoli uplatnit u Provozovatele ve formě žádosti svá práva uvedená v tomto čl. 5 Zásad. Provozovatel je v takovém případě povinen poskytnout Uživateli informace o opatřeních, která byla přijata na základě jeho žádosti a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce. Provozovatel může tuto lhůtu prodloužit o další 2 měsíce, přičemž v takovém případě informuje Uživatele o každém takovém prodloužení do 1 měsíce od doručení žádosti spolu s důvody zmeškání lhůty.
 
5.2 Právo na odvolání souhlasu (článek 7 GDPR). Zpracovávají-li se osobní údaje na právním základě souhlasu Uživatele, má Uživatel právo kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 
5.3 Právo na přístup k osobním údajům (článek 15 GDPR). Uživatel má právo získat potvrzení, zda Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje, přičemž v případě, že ano, má právo získat k těmto osobním údajům přístup. Uživatel má zároveň právo na poskytnutí všech informací v rámci těchto Zásad, přičemž Provozovatel tyto Zásady pravidelně aktualizuje.
 
5.4 Právo na opravu (článek 16 GDPR). Uživatel má právo na opravu osobních údajů, které o něm Provozovatel zpracovává, a to bez zbytečného odkladu. Uživatel má zároveň právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 
5.5 Právo na vymazání/zapomenutí (článek 17 GDPR). Uživatel má právo na vymazání osobních údajů, které o něm Provozovatel zpracovává, a to bez zbytečného odkladu. Právo na vymazání však není absolutní a je zapotřebí, aby byl splněn alespoň některý z důvodů ve smyslu čl. 10.1. Čl. 1 GDPR, resp. Provozovatel není povinen vymazat takové osobní údaje v případech uvedených ve smyslu čl. 1.2. Čl. 3 GDPR.
 
5.6 Právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR). Uživatel má právo, aby Provozovatel omezil zpracování jeho osobních údajů za podmínek uvedených v Čl. 18 GDPR.
 
 
5.7 Právo namítat (článek 21 GDPR). Uživatel má právo namítat proti zpracování osobních údajů, které o něm Provozovatel zpracovává, provádí-li se takové zpracování na právním základě splnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo pro oprávněné účely Provozovatele nebo třetích stran včetně namítání proti Profilování založenému na těchto právních základech.  
 
5.9 Uživatel má právo na to, aby se na něj nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování včetně Profilování a které má účinky, které se ho týkají nebo ho podobně významně ovlivňují.
 
5.10 Právo podat návrh na zahájení řízení (§ 100 Zákona). Uživatel má právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů ve smyslu § 100 Zákona, pokud se domnívá, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s GDPR nebo Zákonem. Návrh na zahájení řízení podle předchozí věty se podává na Úřad na ochranu osobních údajů.
 
6 Příjemci osobních údajů
 
6.1 Provozovatel může poskytnout osobní údaje Uživatele i dalším fyzickým, kteří jsou Úžíveteli v "PDD" nebo orgánům veřejné moci.
6.2 Provozovatel v případě poskytování osobních údajů Uživatele zajišťuje vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, přičemž v případě poskytování osobních údajů svým zprostředkovatelům nebo společnému provozovateli má uzavřený smluvní vztah ve smyslu čl. 1.2. 26 nebo Čl. 28 GDPR.
 
6.3 Provozovatel poskytuje osobní údaje Uživatele především následujícím kategoriím příjemců:
 
kontrolující nebo kontrolované subjekty a ostatní subjekty v horizontální nebo vertikální hierarchii organizační struktury Provozovatele; obchodní partneři Provozovatele; právní, daňoví, účetní a IT poradci.  
 
 
7 Registrace a přihlašování prostřednictvím služeb třetích stran
 
7.1 Registrace na Webovém portálu je možná i prostřednictvím přihlašovacích služeb třetích stran. V takovém případě není nutná zvláštní registrace na Webovém portálu, a pokud si Uživatel zvolí tento typ registrace, příslušná třetí strana Provozovateli automaticky poskytne osobní údaje Uživatele v rozsahu nezbytném k registraci na Webovém portálu Provozovateli.
 
7.2 Registrace podle čl. 8.1 Zásad je možná prostřednictvím účtů zřízených společnostmi Apple Inc., Google LLC a Facebook Inc.
 
8 doba uchovávání osobních údajů
 
8.1 Provozovatel uchovává osobní údaje Uživatele po dobu, jejíž délka se liší v závislosti na kategorii osobních údajů, právním základu nebo účelu zpracování osobních údajů. Obecně Provozovatel uchovává osobní údaje Uživatele po dobu:
 • žádosti o přístup zájemce o přístup do "BS" provozovatele, po dobu platnosti daného přístupu,
 • členství Učastníka v "PDD",
 • trvání oprávněných zájmů Provozovatele, nebo do doby odvolání členství Účastníka v "PDD".
 
9 Přenos osobních údajů do třetích zemí
 
9.1 Provozovatel nikdy nepřenáší osobní údaje do třetích zemí.
 
10 Zvláštní ustanovení
 
10.1 Provozovatel nevyužívá při zpracování osobních údajů Uživatele automatizované individuální rozhodování.   
 
11 COOKIES
 
11.1 Soubory cookies jsou malé textové soubory, které při návštěvě Webového portálu ukládá webový prohlížeč v počítači nebo jiném zařízení Uživatele jako mobilní telefon či tablet. Soubory cookies mimo jiné umožňují Webovému portálu rozpoznat zařízení Uživatele a zapamatovat si určité informace o jeho relacích během připojení. Soubory cookies si pamatují typ používaného webového prohlížeče nebo zvolená nastavení, která zůstávají výchozím nastavením při opakované návštěvě Webového portálu zlepšujícím komfort Uživatele.
 
11.2 Provozovatel používá soubory cookies především za účelem zabezpečení bezproblémové funkčnosti Webového portálu a za účelem zlepšení poskytování svých služeb na Webovém portálu a zážitku Uživatele z prohlížení Webového portálu. Pro tyto účely používá Provozovatel soubory cookies třetích stran.
 
11.3 Právním základem pro zpracování osobních údajů Uživatele prostřednictvím cookies je souhlas Uživatele. Udělený souhlas může Uživatel kdykoli odvolat, s vědomím, že jeho účast v "PDD" bude ukončena na Webovém portálu.
 
11.4 Uživatel může ve svém webovém prohlížeči cookies blokovat, případně si vymazat cookies ze svého zařízení. V případě blokování všech cookies Uživatelem nemusí Webový portál pro Uživatele fungovat správně, popřípadě některé funkce Webového portálu nemusí být přístupné.
 
12 Závěrečná ustanovení
 
12.1 Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto Zásad (především z důvodu legislativních změn), a to bez souhlasu Uživatele. V takovém případě Provozovatel zveřejní nové úplné znění "Pravidel v PDD", které v plné míře nahrazuje předchozí verzi, ne však dříve než 14 dní po dni zveřejnění nové verze Zásad (dále jen "Den účinnosti").
 
12.2 Pokud Uživatel pokračuje ve využívání Webového portálu a jeho služeb i po Dni účinnosti, tak s novým zněním Zásad bez výhrad souhlasí. 
 
12.4 Tyto Zásady a "Pravidla v PDD"  byly vypracovány dne 1.1.2019