Netrapte se, jsem váš Otec a všemohoucí Bůh!

Hospodin je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v duchu zachrání!  Žalm 34,19
Nic není krásnější než úsměv, který se protrhl slzami. (D. Lovato)
 
 
SLZY ZLOMENÉHO SRDCE
 
Může se ti zdát, že se nikdo o tebe nezajímá, jako by nikomu na tobě nezáleželo... Můžeš se cítit neskutečně zoufalý a myslet si, že není na světě člověka, který by tě opravdově miloval...
 
Existuje krásná píseň od Gordona Jensena, která zní: „Bůh vidí slzy zlomeného srdce, vidí tvé slzy a slyší je, když padají, Bůh pláče spolu s člověkem a bere ho za ruku. Slzy jsou jazykem, kterému Bůh rozumí. Když tě smutek nechá na dně v potoce slz, když se věci nedějí tak, jak sis plánoval, věz, že Bůh na tebe nezapomněl. Jeho sliby jsou věrné a pravdivé a tvé slzy jsou jazykem, kterému Bůh rozumí.“
 
Pamatuj, že bez ohledu na to, jak osamoceně se cítíš, nikdy nejsi sám, protože Ježíš je vždy s tebou a jeho pomoc je natolik vzdálená, jako jsou vzdálená tvá „kolena“ od země! Můžeš se cítit zcela bezcenný, ale Bůh tě velmi miluje... Vidí tvé slzy a touží po tom, abys přišel do jeho náruče lásky, kde ti utře každou slzu a naplní tvé vyprahlé srdce svou radostí. Možná už dnes... můžeme přijít o nejbližšího ....
 
 • Já vím o Vás i o blízkým zesnulým úplně všechno ... Žalm 139,1
 • Vím o tom, kdy uléháte a kdy vstáváte ... Žalm 139,2 
 • Dobře znám všechny vaše cesty ... Žalm 139,3
 • Dokonce znám i počet vlasů na vašich hlavách ... Matouš 10,29-31
 • Stvořil jsem vás ke svému obrazu ... 1. Mojžíšova 1,27
 • Ve mě žijete, pohybujete se, prostě jste ... Skutky 17,27-28
 • Protože jste mými potomky ... Skutky 17,28
 • Znal jsem blízkého zesnulého dřív, než byl počat ... Jeremiáš 1,5
 • Vybral jsem si jej, už když jsem plánoval stvoření ... Efezským 1,11-12
 • Jeho život nebyl omyl, neboť všechny jeho dny jsou zapsány v mé knize ...  Žalm 139,15-16 
 • Stanovil jsem přesný den jeho narození a taky to, že bude žít u vás ... Skutky 17,26
 • V lůně jeho Matky jsem jej utkal ... Žalm 139,13
 • A přivedl na svět v den jeho narození ... Žalm 71,6
 • Nejsem chladný ani hněvivý Bůh, ale jsem dokonalým vyjádřením lásky ... 1. Jan 4,16
 • I když nemůžete plně porozumět mým cestám ... Izajáš 55,8
 • Toužím vás zahrnout svou láskou stejně jako jsem zahrnoval vašeho zesnulého ... 1. Jan,3,1
 • Jednoduše proto, že jste mými dětmi a Já vaším Otcem ... 1. Jan 3,1
 • Nabízím vám víc než by vám, kdy mohl nabídnout jakýkoli člověk ... Matouš 7,11
 • Neboť Já jsem dokonalý Otec ... Matouš 5,48
 • Vše dobré, co dostáváte, vám dávám Já ... Jakub 1,17
 • Jsem ten, který se o vás vždy postará a naplní všechny vaše potřeby ... Matouš 6,31-33
 • Mé plány pro vaši budoucnost byly vždy plné naděje ... Jeremiáš 29,11
 • Protože vás miluji nekonečnou láskou ... Jeremiáš 31,3
 • Mé myšlenky na vás jsou nespočetné, stejně tak jako zrnka písku na mořském břehu ... Žalm 139,17-18
 • S jásáním se z vás raduji ... Sofoniáš 3,17
 • Nikdy vám nepřestanu prokazovat dobro ... Jeremiáš 32,40
 • Protože jste mým předrahým vlastnictvím ... 2. Mojžíšova 19,5
 • Z celého srdce vás toužím zaopatřit ... Jeremiáš 32,41
 • A chci vám ukázat mocné a úžasné věci ... Jeremiáš 33,3
 • Když mě budete z celého srdce hledat, najdete mě ... 5. Mojžíšova 4,29
 • Radujte se ve mně a dám vám vše, po čem touží vaše srdce ... Žalm 37,4
 • Neboť jsem to Já, kdo ve vás probouzí tyto touhy ...  Filipským 2,13
 • A můžu pro vás udělat mnohem víc, než si dokážete představit ... Efezským 3,20
 • Protože jsem Ten, kdo vás dokáže nejvíc povzbudit ... 2. Tesalonickým 2,16-17
 • Neboť jsem Otcem, který vás potěší v každém vašem trápení ... 2. Korintským 1,3-4
 • Jsem vám nablízku, když máte zlomené srdce ... Žalm 34,18
 • Tak jako pastýř pečuje o svou ovci, tak i Já vás tisknu ke svému srdci ... Izajáš 40,11
 • Jednoho dne setřu všechny slzy z vašich očí ... Zjevení 21,3-4
 • A zbavím vás veškeré bolesti, kterou jste trpěli na této zemi ... Zjevení 21,3-4
 • Vzkřísím vašeho zesnulého, případně i vás a přivedu vás opět k sobě ... Jan 11,24
 • Vaše smrtelná těla proměním v nesmrtelná ... 1. Korintským 15,51-53
 • A vezmu vás k sobě, abyste byli tam, kde jsem Já ... Jan 14,3
 • Na místo tak nádherné, ž si jej ani nedokážete představit ... 1. Korintským 2,9
 • Na místo, kde již nebude nic prokletého, jen radost a štěstí ... Zjevení 22,3
 • Uvidíte mě tváří v tvař a na svém čele ponesete mé jméno ... Zjevení 22,4
 • Budu s vámi přebývat, budu vaším Bohem a vy mými dětmi ... Zjevení 21,3 ; Zjevení 21,7
 • Jsem váš Otec a miluji vás stejně tak, jako svého syna Ježíše ... Jan 17,23
 • Skrze Ježíše můžete poznat moji lásku k vám ... Jan 17,26
 • On je dokonalým vyjádřením mé existence ... Židům 1,3
 • Přišel, aby vám dokázal, že Já jsem s vámi, ne proti Vám ... Římanům 8,31
 • A taky vám sdělit, že nepočítám vaše hříchy ... 2. Korintským 5,18-19
 • Ježíš zemřel pro mé a tvé smíření ... 2. Korintským 5,18-19
 • Jeho smrt byla tím nejzazším vyjádřením mé lásky k tobě ... 1. Jan 1,10
 • Třetího dne z mrtvých vstal ... Římanům 8,34 , protože nikdy nezhřešil ... Jan 10, 17-18
 • Vzdal jsem se všeho, co jsem miloval, abych mohl získat tvou lásku  ... Římanům 8,31-32
 • Když přijmeš dar - mého Syna Ježíše - získáš mě ... 1.Jan 2,23
 • A nic už tě již neoddělí od Mé lásky k tobě ... Římanům 8,38-39
 • Vrať se domů a Já přichystám tu největší oslavu, jako kdy nebe vidělo ... Lukáš 15,7
 • Vždyť jsem byl tvým Otcem a také jím zůstanu ... Efezským 3,14-15
 • Má otázka zní: ... Chceš být mým dítětem? ... Jan 1,12-13
 
Čekám na tebe ... Lukáš 15,11-24  S láskou tvůj Otec, všemohoucí Bůh
 
Vydejme se cestou Víry k Věčnosti!