ZÁCHRANNÝ PLÁN - "Jděte cestou Víry k Věčnosti"! 

 
Boží Slovo - Bible Svatá je "ZÁCHRANNÝM PLÁNEM" pro naší planetu Zemi, která se už velmi brzo opět stane "nesličnou a pustou". Zde Vám tento PLÁN s maximální důležitostí předkládáme!
 
 • Dál řeka plyne, její vody mizí v zátoce, pak v dálce ztrácejí se kdes a lidské starosti, ty jsou jí cizí, neví, co bylo včera, co je dnes.
 • Tak také i čas nám neúprosně plyne a nelze zastavit ho, zadržet, co bylo včera, dnes je zcela jiné, každičkou vteřinou se mění svět.
 • Jak s časem naložíš, co ti byl dán, jak využiješ každé jeho chvíle?
 • O tom ty rozhoduješ každého dne sám, když stanovíš si životní své cíle. (František Bukvaj)
 
Doporučujeme Vám, si tuto web stránku číst od začátku až do konce bez klikání na odkazy v ní uvedené. Až po přečtení celé této web stránky, začněte znovu i s tím, že si budete postupně otevírat další odkazy, abyste všemu porozuměli.
 

Ježíš Kristus řekl:  "Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“   Zjevení 22,13. 

 

Tato web stránka je napsána pro členy církevních denominací, ale i pro Ty, kteří jsou ateisté či nevěřící. Snažíme se být nápomocni těm, kteří by rádi porozuměli: "DŮKAZŮM BOŽÍ EXISTENCE" a "Biblickým proroctvím a Znamením" a uvěřili, že žijete těsně před druhým příchodem Ježíše Krista na naši planetu. Mimochodem i renomovaní vědci dnešní doby to s naší planetou nevidí nijak růžově, spíš katastroficky.

 

Nikoho nestrašíme, naopak, ukazujeme CESTU - "ZÁCHRANNÝ PLÁN", kdy s důvěrou můžeme očekávat věci příštích. Každý z nás, ve svém vlastním zájmu, by si měl tuto web stránku a odkazy v ní uvedené, důkladně přečíst, nastudovat a uvěřit! PROČ? 

 • 1) Nikdo z nás není spravedlivý! Ep. Římanům 3,10. a když si to uvědomíme, potřebujeme POZNAT, že v tom nejsme sami. Přečtěte si knížku: "Na SCÉNĚ".
 • 2) Přesvědčme se o Boží existenci, jeho Vševědoucností a Všemohoucností přečtením knihy: "DŮKAZ BOŽÍ EXISTENCE". 
 • 3) Uvěřme, že Ježíš Kristus je cesta k odpuštění naších veškerých vin a hříchu. Více v knize: "PRINCIPY MODLITEB".
 • 4) "Záchrannému plánu UVĚŘME" a necháme se "Pokřtít"! PROČ? Právě "Křtem ponoření", obdržíme odpuštění všech dosavadních hříchů a Boží požehnání! 1. Ep. Janova 2,1-2Přečtěte si knihu: "Křest Ducem Svatým".
 • 5) Potřebujeme pochopit, co je Boží láska, přečtením knihy: "Boží láska, spravedlnost, zákon, soud, trest a milost".
 • 6) A nakonec se naučme žít s Bohem, přečtením knihy: "V harmonii s Bohem".

 

Uvedené knihy, si stáhněte ve formátu .pdf, kliknutím na odkaz: "Knihy Kornelia Novaka".

 

Trojjedinost Boží - náš Nebeský Otec, Ježíš Kristus a Duch Svatý, již před stvořením naší planety Země, připravili "ZÁCHRANNÝ PLÁN", kdyby lidstvo na Zemi záchranu potřebovalo. A lidstvo ZÁCHRANU potřebuje, jelikož naší prarodiče - Adam a Eva, ač neměli důvod, uvěřili Satanovi!

 

Většina křesťanských denominací slaví ročně dva velké svátky: 

 • "Vánoční Svátky". Víte, že o Vánocích slavíme narození "Babylónského boha Tamúze", který se narodil 25. prosince, a je BOHU OHAVNOSTÍ! Ježíš Kristus se však narodil 23. září. Celý život Ježíše Krista od jeho narození, až po jeho odchod do nebe, ke svému Otci, je nám příkladem v tom, jaký vztah máme mít ke svému BOHU a Bližním: "Matouš 22,37-40". Děláme to?!!!
 • "Velikonoce". Připomínáme si "Ukřižování a Zmrtvýchvstání Ježíše Krista". Druhý příchod Ježíše Krista je velmi blízko a přijde nenadále, jako zloděj v noci: "1. Tesalonickým 5,1-8". S radostí očekáváme a zvěstujeme bližním Jeho velmi blízký 2. příchod, anebo raději milujeme malého Ježíška v jesličkách, aby nezasahoval do našeho sobeckého a pyšného života?!
 

Co tedy máme dělat těsně před 2. příchodem Ježíše Krista? Ježíš Kristus před odchodem za svým Otcem do nebe řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého  a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku"Matouš 28:18-20.  Apoštol Petr řekl: Vy však jste `rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu´, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1 Petrův 2:9.

 

Často si však neuvědomujeme, že jen Ježíšova oběť na kříži, snímá HŘÍCH SVĚTA, kdy tímto hříchem je to, že raději věříme a posloucháme arcilháře Satana, MÍSTO uvěřit "Nebeskému OTCI", který nás přenesmírně miluje, což každým prožitým novým dnem, můžeme sami na sobě pociťovat. Proto "Nebeského OTCE" aspoň ráno a večer oslavujme na modlitbě a poděkujme mu za prožitý den.

 

Víte, proč je na světě více než 27.000 křesťanských denominací, i když máme Jediného BOHA a jedinečnou Knihu, kterou psali sice lidé, ale pod vedením Ducha Svatého - Bibli SVATOU?

Nevěříme doslovnému znění Bible SVATÉ, i když je v ní uveden plán záchrany pro obyvatele Země, na které žijeme. JEDINEČNÝ PLÁN ZÁCHRANY, které lidstvo po pádu do hříchu obdrželo, kterému plně dodnes neporozumělo, a ani nechce uvěřit, i když ho Nebeský Otec zdarma daroval každému, kdo v Něho UVĚŘÍNeboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Ev. Jana 3,16.

Proto přišel na svět sám BŮH - Ježíš Kristus v lidské podobě, aby nám svým životem ukázal svého láskyplného Nebeského Otce a znovu potvrdil, že Boží slovo - Bible Svatá stále platí až do jeho "Druhého příchodu". Tři a půl roku napravoval to, co SATAN "Židovské tradice pokřivily"!

Přečtěte si verše v Ev. Matouše 5,17-20, které hovoří, že Ježíš Kristus přišel „Obnovit smluvní vztah BOHA s obyvateli Země“! Ukázal svým životem na Zemi na cestu k tomu, jak zachovávat "Desatero Božích přikázání", abychom se stali „Božími nádobami“!

Satan dnes dělá všechno možné, aby znemožnil obyvatelům Země obnovit tento vztah, a když ho POSLOUCHÁME, stáváme se jeho děravými nádobami. Přečtěte si verše v Ep. k Říman ům 9,20-24  a verše v 2 . Ep. Timoteova 2,19-21 .  

Obě síly, které působí na obyvatele naší planety - Bůh i Satan dělají i neviditelné věciDělají to ale rozdílně: Satan znásilňuje vůli člověkanaopak, Bůh dává člověku svobodnou vůli.

Mojžíš vzal také Knihu smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl: „Budeme dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme poslušní“. (Exodus 24,7). Důležité je nejdřív UVĚŘIT, poslechnout a učinit, až potom pochopit! Komu chcete věřit, arcilháři Satanovi nebo Božímu Synu?  Znáte na Zemi někoho z vysoko postavených, který by dal svůj život, třeba za bezdomovce nebo zločince? Já znám vládce nebes - Ježíše Krista, který to pro mne učinil, proto mu bez výhrad věřím!

Každé Boží příkazy, Deset Božích přikázání, jeho MYŠLENÍ, LÁSKA k člověku a tvůrčí SCHOPNOSTI jsou jako ledovce v moři – vidíme jen jejich vrcholky a 2/3 jsou pod vodou. Pro člověka je důležité CO NEJDŘÍVE UČINIT KROK VÍRY a potom POCHOPIT Boží cesty. Přečtěte si celou kapitolu: Job 38.

Uvěřme Ježíši Kristu, že jeho umučení na kříži a zmrtvýchvstání, je jedinou cestou k Bohu, cestou modlitebního života s vyslyšením modliteb, a ta cesta se jmenuje Ježíš Kristus: "Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě"! ( Jan 14,6)  Ukřižovaný Ježíš je skutečnou a jedinou cestou k záchraně a k usmíření s BOHEM - Stvořitelem, který dává VĚČNÝ ŽIVOT - DAR, který potřebujeme bez výhrad PŘIJMOUT anebo i ODMÍTNOUT.  

 

Tato záchrana je nabízena ZDARMA těm, kteří zachovávají  Desatero Božích přikázání , uvěřili Ježíši Kristu, přijali Ducha Svatého a milují Boha celým svým srdcem a ve svém životě Ho dávají na PRVNÍ MÍSTO. Milují každého člověka, jako sebe sama a nečiní žádnému to, co by se i jemu samému nelíbilo! Každá jejich modlitba nejdřív hledá "DÁRCE a Jeho vůli", a až potom prosí o jeho dary!  

 

V klidu si přečtěte toto velmi důležité POSELSTVÍ, které se týká každého z nás!

 

JEŽÍŠ KRISTUS byl ve čtvrtek, v devět hodin dopoledne ukřižován pod Lebečním pahorkem. 
Za jeho křížem byly umístěny tři tabulky, na kterých bylo ve třech jazycích (Hebrejský, Latinsky a Řecky) napsáno:
"JEŽÍS NAZARETSKÝ - KRÁL ŽIDOVSKY".
Ve tři hodiny odpoledne Ježíš mocným hlasem
 zvolal: "DOKONÁNO JEST", puklo mu srdce a zemřel. Z rány
 v jeho boku, vytekla krev a voda, což dosvědčil apoštol Jan.
Židé, Římane ani MY, kteří dnes žijeme, nechceme UVĚŘIT, že "Truhla smlouvy" byla schována 6 metrů pod otvorem, 
který držel kříž pro Ježíše Krista.   
Zemětřesením pukla i skála pod křížem a krev Ježíše Krista smíchana s vodou, stékala touto puklinou na 
"Slitovnici Truhly Smlouvy".  
Vyplnilo se tak Danielovo vidění - 9,24 - poslední část,
  
 Sedmdesát týdnů let je stanoveno tvému lidu a tvému svatému městu, než bude skoncováno s nevěrností, než budou zapečetěny hříchy, než dojde k zproštění viny, k uvedení věčné spravedlnosti, k zapečetění vidění a proroctví, k pomazání svatyně svatých.
k pomazání nejsvětějšího předmětu ze Svatyně svatých.
  
Všichni, kteří uvěřili ve Zmrtvýchvstání Božího Syna, a věří, že křtem ve (Jméno Otce, Syna a Ducha Svátého) ponořením,
 jich očišťuje od každého vyznaného hříchu, kterého opustili, 
mají zajištěno ODPUŠTĚNÍ a Vzkříšení z mrtvých
 a tím i dar ŽIVOTA VĚČNÉHO!
Pamatujme: "Bylo za nás draze ZAPLACENO"!  

 

Nikdy nezapomeňme na slova Ježíše Krista, který po svém zmrtvýchvstání řekl: "Je mi dána VEŠKERÁ MOC NA NEBI i NA ZEMI, proto jděte, učte, křtěte, uzdravujte .... (Ev. Matouše 28, 18-20) 

 

Desatero BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ“ - rozděleno do 10-ti části, bylo platné již před Božím stvořením naší planety. Stvoření Země trvalo sedm dní, včetně i stvoření prvních lidských bytostí – Adama a Evy a včetně dne, kterého Bůh odpočinul, požehnal a posvětil všem těm, kteří SEDMÝ SOBOTNÍ den zachovávají! Přestoupení „DESATERA BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ“, byť jen jednoho z nich znamená pro přestupníka jistou smrt. Když Adam a Eva zhřešili – propadli smrti tím, že jím byl zamezen přístup ke „Stromu Života
 
Jedinou naději obyvatel planety Země na „Věčný ŽIVOT, byl plán ZÁCHRANY", (který náš Nebeský Otec, spolu se svým Synem Ježíšem a Duchem Svatým připravili ještě před stvořením naší planety Země), OBĚŤ Božího Syna. Celá BIBLE SVATÁ hovoří o této jedinečné ZÁCHRANĚ.
 
Adamovi a Evě se dostalo zaslíbení, které stále platí, že jen oběť nevinného (Božího Syna), může smazat hřích přestupníka DESATERA. Hřích Adama a Evy byl smazán oběti nevinného zvířete (beránka), který byl předobrazem na pozdější smrt nevinného Božího Syna. Tato zástupná smrt se obřadně vykonávala až do doby ukřižování Božího Syna, kdy potom tento obřad ztratil svůj význam!  
 
V předpotopních dobách i po "Celosvětové potopě", až do smrti Ježíše Krista musel přestupník „DESATERA“ za svůj hřích obětovat beránka tím způsobem, že na jeho hlavu položil své ruce a slovy vyznal své hříchy (přenesl svoji vinu) a potom beránka vlastnoručně usmrtil a musel věřit, že později dojde k vrcholné oběti Božího Syna, který navždy jeho hřích odstraní – a on tak NEZEMŘE věčnou smrtí.
 
Mojžíš na Boží příkaz zhotovil „TRUHLU SMLOUVY“, ve které bylo uloženo „Desatero Božích PŘIKÁZÁNÍ“, které stále platí nejen na naší planetě Zemi, ale v celém Vesmíru. „TRUHLA SMLOUVY“ byla uložena ve „Svatyni Svatých", kterou Mojžíš postavil podle vzoru „SVATYNĚ v NEBI", kterou ve "zjevení" uviděl. „Svatyně“ byla mobilní a dala se přenášet. Jednou ročně, nejvyšší kněz vykonával smírčí oběť za celý Izraelský národ pokropením „TRUHLY SMLOUVY“, krví pečlivě vybraného beránka, který byl pro tento účel obětován. Obřad smíření byl neustálým předobrazem na smrt Božího Syna.
 
V pozdější době, když se Izraelský národ zabydlel, postavil král Šalamoun v Jeruzalémě nádherný CHRÁM, kde ve „Svatyni Svatých“ byla tato „TRUHLA SMLOUVY“ opět uložena. I tam se každoročně vykonával „Obřad Smíření“ až do doby, než první chrám byl zničen Babyloňany a „TRUHLU SMLOUVY“, tajně ukryl prorok Jeremiáš před ukořistěním a znesvěcením.
 
Když se Izraelský národ vrátil z Babylonského zajetí a postavil v Jeruzalémě druhý chrám, „TRUHLA SMLOUVY“ v něm už nebyla uložena, protože nikdo neznal místo, kde byla prorokem Jeremiášem ukryta. I tam se přesto každoročně vykonával „Obřad Smíření“, kdy krví pesachového beranka už ale nebyla kropená TRUHLA SMLOUVY na očištění vin celého Izraele za přestoupení DESATERA.
 
Přesně na Bohem určený čas, roku 31 našeho letopočtu, pod Lebečním pahorkem byl ukřižován nevinný BOŽÍ SYN. Jeho krev pokropila „TRUHLU SMLOUVY“ (obrázek výše uveden), a tak dokonala to co si Nebeský Otec spolu s Božím Synem a Duchem Svatým ještě před stvořením naší planety ZEMĚ, připravili jako „ZÁCHRANNÝ PLÁN“, kdyby lidstvo zhřešilo a uposlechlo Satana (původce a nositele zla), místo dodržování Božího DESATERA. "ZÁCHRANNÝ PLÁN" byl dokonán mocným zvoláním Božího Syna na kříži:
 • Jeho zvoláním „DOKONÁNO JEST“,
 • pokropením SLITOVNICE "Truhly Smlouvy" jeho krví,
 • a Jeho "ZMRTVÝCHVSTÁNÍM"- NE vzkříšením - PROČ! Uvažujte!
 
Obětem zvířat bylo učiněno zadost, vrcholnou obětí Božího Syna. Od zmrtvývhvstání Božího Syna už není zapotřebí zástupných obětí ZVÍŘAT a různých SAMOZVANÝCH zástupců BOHA na Zemi. Když vykonáme jakýkoli hřích a MODLITBOU se doprošujeme našeho BOHA OTCE o odpuštění svých vin – je nám ODPUŠTĚNO, neboť Boží Syn za naše vyznané hříchy, Satanovi svoji KRVI ZAPLATIL.
 
Co to znamená?
 
1) Ježíš Kristus dne 14. Nisanu (ve čtvrtek, dne 10.4.31 n.l.) ZAPLATIL svoji prolitou KRVI za ty, kteří do jeho zmrtvýchvstání obětovali živou oběť (beránka či holubičku) za svůj hřích ve víře, že jím bude později odpuštěno, i když zemřeli a čekají na vzkříšení!
 
2) Zaplatil svoji KRVI za všechny ty, kteří po Jeho zmrtvýchvstání uvěřili, že se za ně obětoval BOŽÍ Syn a zemřel smrtí, jako Beránek Boží, i když pak zemřeli a čekají na vzkříšení.
 
3) My živí, kteří se každodenně modlíme za odpuštění našich provinění, (odvoláváním se na Kristovu prolitou KREV na kříži, a VÍROU v jeho ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, které se stalo za svítání na sedmý den týdne - SOBOTU (dne 12.4.31 n.l.). Dovoláním se Kristové spravedlnosti, nám nebeský Otec odpouští naše provinění a činí nás každého dalšího námi prožitého dne spravedlivými. Proto Ti, kteří si denně střádají pro VĚČNOST, raduji se z každého prožitého dne a ve víře v odpuštění, kdyby se dalšího dne již nedožili, budou vzkříšení!
 
Co z toho vyplývá?  Když nevinný Boží Syn byl UKŘIŽOVÁN a svoji KRVI ZAPLATIL Satanovi za každého spravedlivého, který na Zemi zemřel, a třetí den - v sobotu ráno Boží Syn vstal z mrtvýchProto jen Spasitel, až do svého druhého příchodu, může kohokoliv ospravedlněného vzkřísit z mrtvých, i když zemřeli a použít si takto VZKŘÍŠENÉ spolu s OSTATKY, kteří se oddělili od všech církevních denominací, (v počtu 144.000), kteří tvoří nesčíslný zástup těch, kteří tuto RADOSTNOU ZPRÁVU zvěstují všem lidem na Zemi!
 
TRUHLA SMLOUVY“ je lidmi brána za nejsvětější, ale i nejvýbušnější artefakt i v dnešní době na naší planetě Zemi. Desítky dobrodruhů (Hitler, Mussolini, film: "Dobyvatelé ztracené Archy", atd.) se ji snažili naleznout, neboť si mysleli, že jím dá nadpřirozenou moc a schopnosti ovládnout tento Svět. 
 
Přesto něco už bylo odhaleno, abychom pochopili a uvěřili, že Ježíš Kristus je BOŽÍ SYN, který dokonal "Záchrany plán pro člověka". Od roku 1844 je Nebeské Svatyni Svatých, Veleknězem a spolu s Nebeským Otcem, ospravedlňuje ty, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví. Zjevení Janovo 12,17.
 
ANO -  „TRUHLA SMLOUVY“ byla 6. ledna 1982 Ron Wayttem NALEZENA, ale ještě musí být její nejcennější obsah (  Desatero Božích přikázání ), určitou dobu SKRYT (nejen pro obavy Izraelské vlády, politicky a nábožensky mocných v tomto Světě), ale opět jen na Boží rozkaz, bude ukázáno "Desatero Božích přikázání" všem obyvatelům Země, těsně před druhým příchodem Ježíše Krista. 
 
Ron Waytt, když byl opětně v jeskyni, kterou z Boží pomoci objevil, byly tam i další artefakty Svatyně ukryté prorokem Jeremiášem. Nejsvětější artefakt Svatyně - Truhla Smlouvy" byla vložena do kamenného sarkofágu, který byl přikryt kamenným víkem. Všiml si, že kamenné víko bylo prasklé na dvě části a jedna část byla poodsunuta tak, aby vytvořila puklinu o šířce cca 10 cm. Podobná prasklina byla přesně nad trhlinou víka, i ve skále nad kamenným sarkofágem, která končila až nahoře v narychlo vytesaném otvoru pro kříž Ježíše Krista
 
Povšiml si, že okraje praskliny ve skále a okraje pukliny v prasklém víku sarkofágu jsou potřísněny tmavou hmotou. Ron Waytt pochopil, že tatáž hmota musela pokropit i "Slitovnici", která přikrývala "TRUHLU SMLOUVY". 
 
Dovtípil se, že se jedná o zaschlou krev Božího Syna, přesto chtěl nabýt jistoty, nožíkem oddělil pár kousků této tmavé hmoty, jeden kousek dal do laboratoře v Izraeli a druhý, do laboratoře v USA k zjištění, co to je za hmotu. Když byl pro výsledky, povšiml si obrovského zděšení i zvědavosti výzkumníků, kteří se ho ptali, kde tu KREV našel.
 
Shodně mu obě laboratoře potvrdily, že se jedná o lidskou krev, ale tak zvláštní, se kterou se ještě nikdy nesetkali. Totiž, každá lidská krev se skládá z 23 ženských a 23 mužských chromozomů. Krev, kterou jím Ron Waytt přinesl, měla 23 ženských chromozomů ale jen jeden mužský chromozom, který pravě určuje, že narozené dítě bude mužského pohlaví. A navíc: "Narozené dítě NEMOHL splodit muž"! Výzkumníci byli zděšení, jelikož se s tímto nikdy nesetkali, navíc i proto, že tato krev Božího Syna - Ježíše Krista, stará 2.000 let je stále ŽIVÁ!
Jen Ron Waytt věděl a byl ujištěn, že se jedná o krev Božího Syna, jenž se narodil panně Marii, která počala podle slov Ducha Svatého, zásahem Boží moci. Tímto důkazem se vyplnilo Danielovo proroctví, uvedeno v 9 kapitole a 24 verši - jeho poslední část!
 
"TRUHLA SMLOUVY" její "Drahocenný obsah - Desatero Božích příkázání", je po celou dobu její existence na Zemi, byla střežena čtyřmi anděly. Jeden z andělů s Ron Wayetem hovořil v té komoře, kde byla TRUHLA uschována před znesvěcením různých "dobrodruhů", Anděl Ronymu sdělil, že v pravý čas, těsně před 2. příchodem Ježíše Krista vydá své SVĚDECTVÍ. Andělé Ron Wayetovi řekli, že pokud bude věrný, bude se podílet na tom, aby obyvatele Země uviděli dvě kamenné desky "Desatero Božích Přikázání", podle kterých bude každý, který kdy žil na planetě Zemí OSPRAVEDLNĚN nebo ODSOUZEN.
 
Poznámka: "Ron Wayet v přítomnosti andělů NEDÝCHAL ani se NEHÝBAL, prostě nemohl nic dělat do doby, než mu to anděl opět umožnil"! Z toho usuzujeme, že Část skupiny věřících ze 144.000, těch zesnulých, bude těsně před 2. příchodem Ježíše Kista, vzkříšena ačkoliv již zemřeli! Budou to ti, co se nejvíc podíleli na "Plánu záchrany" od doby, kdy Ježíš po svém zmrtvýchvstání odešel do Nebe za svým Otcem.  
 
 Kdo čte Boží Slovo, veden Duchem Svatým - POROZUMÍ! 
 
 Těsně před 2. příchodem Spasitele , "TRUHLA SMLOUVY" vydá své svědectví: „Desatero Božích Přikázání“, rozdělí obyvatele naší planety Země na dvě skupiny - na Ty, kteří se sami odsoudí k VĚČNÉMU ZAHYNUTÍ a na Ty, kteří uvěří "Záchrannému plánu" a sdělí ho svým nejbližším - obdrží VĚČNÝ ŽIVOT
 
Rozdělí i Ty, kteří od sedmidenního stvoření naší planety, žili na Zemi a uvěřili v "Boží záchranný plán", budou při druhém příchodu Ježíše Krista, vzkříšení pro - VĚČNÝ ŽIVOT, a pak až za 1000 let od této slavné události, dojde k poslednímu vzkříšení těch, kteří "Božím záchranným plánem" POHRDLI - pro svoji konečnou SMRT". Poslechněte si zprávu o 2. příchodu Spasitele.
 
Naše planeta Země bude po těchto událostech obnovena a opět úžasná a krásná, jako byla Zahrada EDEN. Prostě NOVÁ ZEMĚ, už ne v Mléčné Dráze, ale v NOVÉM NEBI, v novém středu VESMÍRU, kde její obyvatelé budou věčně žít se svým Stvořitelem a zachráncem Ježíšem Kristem.
 
Vydejte se "Cestou k věčnosti", kterou zde máte představenou. Nemusíte hned všechno důkladně nastudovat! UVĚŘTE v Ježíše Krista - "Jeho plánu záchrany" a nechte se POKŘTÍT. (Jan Křtitel všem řekl: "Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější, než jsem já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm). Lukáš 3.16
 
Po svém osobním křtu ponořením, při studiu Božího Slova, budete vyučováni Duchem Svatým, který Vám pak zapálí srdce OHNĚM: "Bude Vám líto každého člověka, který nejde po "Cestě k Věčnosti"! 
 
Velmi DŮKLADNĚ se seznamte s tím, co Vám výše z maximální důležitosti předkládáme! Všichni, kteří prožíváme své osobní zkušenosti s naším Nebeským Otcem, jsme ZMOCNĚNI Kristem pro zvěst tohoto poselství každému, kdo ho chce slyšet, podílet se na SVÉ záchraně a záchraně SVÝCH BLÍZKÝCH
 
"Vidět za OPONU událostí, o kterých BIBLE SVATÁ hovoří dávno před tím, než se doopravdy stanou, s tak velkou přesností, že dnes to reálně vnímáme a vidíme. Už jen velmi krátká doba nás dělí od věčné SMRTI nebo VĚČNOSTI. Využijme "BOŽÍHO PLÁNU ZÁCHRANY", nebo pro některé z nás už zítra může být všemu KONECProto žijme dnes tak, abychom věčně ŽIVÍ BYLI!
=================================================================================================
Stránka o "BOŽÍM PLÁNU ZÁCHRANY" je blokována. Když jste si přečetli úvodní informace, uvěřili jste "Důkazům Boží existence", pochopili jste, že "Krev Ježíše Krista pokropila Slitovnici truhly smlouvy", a že "Ježíš Kristus vstal z mrtvých v SOBOTU" - UVĚŘILI jste tomu, že Ježíš Kristus je Vaším osobním spasitelem a zachráncem, který Vám nabízí, třebaže byste zemřeli, budete vzkříšení k "Věčnému životu". 
Využijte osobní konzultaci, kterou si "REZERVUJTE"! Po konzultaci Vám přidělíme ZDARMA přístup do "Blokovaných Stránek". Seznámíte se s pravdou BOŽÍHO SLOVA, kterému můžeme porozumět jen prostřednictvím "Ducha Svatého", který nám objasňuje to, co se velmi brzo stane, a jak se má k těmto událostem každý z nás osobně postavit!