ZÁCHRANNÝ PLÁN - "Jděte cestou Víry k Věčnosti"!  

 
 

V Božím Slovu - Bibli Svaté je představen "ZÁCHRANNÝ PLÁN" pro naší planetu Zemi, která se už velmi brzo opět stane "nesličnou a pustou". Zde Vám tento PLÁN s maximální důležitostí předkládáme! 

 • Dál řeka plyne, její vody mizí v zátoce, pak v dálce ztrácejí se kdes a lidské starosti, ty jsou jí cizí, neví, co bylo včera, co je dnes.
 • Tak také i čas nám neúprosně plyne a nelze zastavit ho, zadržet, co bylo včera, dnes je zcela jiné, každičkou vteřinou se mění svět.
 • Jak s časem naložíš, co TI byl dán, jak využiješ každé jeho chvíle?
 • O tom TY rozhoduješ každého dne sám, když stanovíš si životní své cíle. (František Bukvaj)
 
Již od roku 2017 Vám zde zvěstujeme brzký 2. příhod Ježíše Krista...
 
Doporučujeme Vám tuto web stránku číst od začátku až do konce bez klikání na odkazy v ní uvedené. Až po přečtení celé této web stránky, začněte znovu i s tím, že si budete postupně otevírat další odkazy, abyste porozuměli.
 

Ježíš Kristus řekl: "Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i konec.“ Zjevení 22,13. 

 

Tato web stránka je napsána nejen pro členy církevních denominací, ale i pro Ty, kteří jsou ateisté či nevěřící. Snažíme se být nápomocni těm, kteří by rádi porozuměli: "DŮKAZŮM BOŽÍ EXISTENCE" , "Biblickým proroctvím a Znamením" a uvěřili, že žijeme těsně před druhým příchodem Ježíše Krista na naši planetu. Mimochodem i renomovaní vědci dnešní doby to s naší planetou nevidí nijak růžově, spíš katastroficky.

 

Nikoho nestrašíme, naopak, ukazujeme CESTU - "ZÁCHRANNÝ PLÁN", kdy s důvěrou můžeme očekávat věci příštích. Každý z nás, ve svém vlastním zájmu, by si měl tuto web stránku a odkazy v ní uvedené, důkladně přečíst, nastudovat a uvěřit! PROČ? 

 • Nikdo z nás není spravedlivý! Ep. Římanům 3,10. a když si to uvědomíme, potřebujeme POZNAT, že v tom nejsme sami. Přečtěte si malou knížečku: "Na SCÉNĚ".
 • Přesvědčme se o Boží existenci, jeho Vševědoucností a Všemohoucností přečtením knihy: "DŮKAZ BOŽÍ EXISTENCE". 
 • Uvěřme, že Ježíš Kristus je cesta k odpuštění naších veškerých vin a hříchu. Více v knize: "PRINCIPY MODLITEB".
 • UVĚŘÍME "Záchrannému plánu", pak se dejme "Pokřtít"! PROČ? Právě "Křtem ponořením", obdržíme odpuštění všech dosavadních hříchů, včetně Boží požehnání!   1. Ep.  Janova  2,1-2.   Přečtěte si knihu: "Křest Duchem Svatým".
 • Potřebujeme pochopit, co je Boží láska, přečtením knihy: "Boží láska, spravedlnost, zákon, soud, trest a milost".
 • A nakonec se naučme žít s Bohem, přečtením knihy: "V harmonii s Bohem".

 

Uvedené knihy, si stáhněte ve formátu .pdf, kliknutím na odkaz: "Knihy Kornelia Novaka".

 

Trojjedinost Boží - náš Nebeský Otec, Ježíš Kristus a Duch Svatý, již před stvořením naší planety Země, připravili "ZÁCHRANNÝ PLÁN", kdyby lidstvo na Zemi záchranu potřebovalo. A lidstvo ZÁCHRANU potřebuje, jelikož naší prarodiče - Adam a Eva, ač neměli důvod, UVĚŘILI satanovi! Otázka pro každého: "Jak jsem na tom já")!?

 

Většina křesťanských denominací slaví ročně dva velké svátky: 

 • "Vánoce". Víte, že o Vánocích neslavíme narození Ježíše Krista, ale "Babylónského boha Tamúze", který se narodil 25. prosince, a je BOHU OHAVNOSTÍ! Ježíš se však narodil 23. září. Celý život Ježíše Krista od jeho narození, ukřižování a zmrtvýchvstání (NE vzkříšení jeho Otcem), až po jeho odchod do nebe, ke svému Otci, je nám příkladem v tom, jaký vztah máme mít ke svému BOHU a Bližním: " Matouš 22,37-40 ". Očekáváme a s radostí zvěstujeme všem lidem Jeho velmi blízký 2. příchod, anebo raději milujeme malého Ježíška v jesličkáchaby nám nezasahoval do našeho sobeckého a pyšného života?!
 

 

Co tedy máme dělat těsně před 2. příchodem Ježíše Krista? Ježíš Kristus před odchodem do nebe řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého  a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto světa" Matouš 28:18-20.   

 

Jan o něm řekl: Já vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lukáš 3,16

Apoštol Petr řekl: Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. 1 Petrův 2,9.

 

Často si však neuvědomujeme, že jen Ježíšova oběť na kříži, snímá HŘÍCH SVĚTA, Hříchem je to, že raději věříme a posloucháme arci lháře satana, MÍSTO uvěřit "Nebeskému OTCI", který nás přenesmírně miluje, což dokázal tím, že svého jediného Syna poslal na Zem, aby každému kdo mu uvěří, daroval "Věčný život"! Proto "Nebeského OTCE" aspoň ráno a večer oslavujme na modlitbě a poděkujme mu za prožitý den.

Víte, proč je na světě tolik křesťanských denominací, i když máme Jediného BOHA a jedinečnou Knihu, kterou psali sice lidé, ale pod vedením Ducha Svatého - Bibli SVATOU?

PROČ NEVĚŘÍME Bibli SVATÉ, i když je v ní uveden plán záchrany pro obyvatele Země, na které žijeme. JEDINEČNÝ PLÁN ZÁCHRANNÝ, které lidstvo po pádu do hříchu obdrželo, kterému plně dodnes neporozumělo, a ani nechce uvěřit, i když ho Nebeský Otec zdarma daroval každému, kdo v Něho UVĚŘÍNeboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Ev. Jana 3,16.

Proto přišel na svět sám BŮH - Ježíš Kristus v lidské podobě, aby nám svým životem ukázal svého láskyplného Nebeského Otce a znovu potvrdil, že Boží slovo - Bible Svatá - Starý i Nový zákon stále platí až do jeho "Druhého příchodu". Tři a půl roku napravoval to, co satan "Židovské tradice pokřivily"!

Přečtěte si verše v Ev. Matouše 5,17-20, které hovoří, že Ježíš Kristus přišel „Obnovit smluvní vztah BOHA s obyvateli Země“! Ukázal svým životem na Zemi na cestu k tomu, jak zachovávat "Desatero Božích přikázání", abychom se stali „Božími nádobami“!

Satan dnes dělá všechno možné, aby znemožnil obyvatelům Země obnovit tento vztah, a když ho POSLOUCHÁME, stáváme se jeho děravými nádobami. Přečtěte si verše v Ep. k Říman ům 9,20-24  a verše v  2 . Ep. Timoteova 2,19-21  .  

Obě síly, které působí na obyvatele naší planety - Bůh i satan dělají i neviditelné věciDělají to ale rozdílně: satan znásilňuje vůli člověkanaopak, Bůh dává člověku svobodnou vůli.

Mojžíš vzal také Knihu smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl: „Budeme dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme poslušní“. (Exodus 24,7). Důležité je nejdřív UVĚŘIT, POSLECHNOUT a UČINIT, až potom POCHOPIT! Komu chcete věřit, arci lháři Satanovi nebo Božímu Synu?  Znáte na Zemi někoho z vysoko postavených, který by dal svůj život, třeba za bezdomovce nebo zločince? Já znám vládce nebes - Ježíše Krista, který to pro mne UDĚLAL, proto mu bez výhrad VĚŘÍM!

Každé Boží příkazy, Deset Božích přikázání, jeho MYŠLENÍ, LÁSKA k člověku a tvůrčí SCHOPNOSTI jsou jako ledovce v moři – vidíme jen jejich vrcholky a 2/3 jsou pod vodou. Pro člověka je důležité CO NEJDŘÍVE UČINIT KROK VÍRY a potom POCHOPIT Boží cesty. Přečtěte si celou kapitolu: Job 38.

Uvěřme Ježíši Kristu, že jeho umučení na kříži a zmrtvýchvstání, je jedinou cestou k Bohu, cestou modlitebního života s vyslyšením modliteb, a ta cesta se jmenuje Ježíš Kristus: "Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě"! ( Jan 14,6)  Ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Ježíš je skutečnou a jedinou cestou k záchraně a k usmíření s BOHEM - Stvořitelem, který dává VĚČNÝ ŽIVOT - DAR, který potřebujeme bez výhrad PŘIJMOUT anebo ho můžeme i ODMÍTNOUT.  

 

Tato záchrana je nabízena ZDARMA těm, kteří zachovávají  Desatero Božích přikázání , uvěřili Ježíši Kristu, přijali Ducha Svatého a milují Boha celým svým srdcem HO ve svém životě dávají na PRVNÍ MÍSTO. Milují každého člověka, jako sebe sama a nečiní žádnému to, co by se i jemu samému nelíbilo! Každá jejich modlitba nejdřív hledá "DÁRCE a Jeho vůli", Vyznávají své hříchy, prosí HO o jejich odpuštění!  

   

POSELSTVÍ, které se týká každého z nás!

 

 
JEŽÍŠ KRISTUS byl v kalendářní čtvrtek (ceremoniální pátek), v devět hodin dopoledne ukřižován vedle Lebečního pahorkuZa jeho křížem byly umístěny tři tabulky, na kterých bylo ve třech jazycích (Hebrejský, Latinsky a Řecky) napsáno: "JEŽÍŠ NAZARETSKÝ - KRÁL ŽIDOVSKY"
Ve tři hodiny odpoledne Ježíš mocným hlasem zvolal: "DOKONÁNO JEST"puklo mu srdce a zemřel. Z rány v jeho boku, vytekla krev a voda, což dosvědčil apoštol JanNastala tma, zemětřesení a skály pukaly. Židé, Římane ani MY, kteří dnes žijemeNEVÍME nebo NEVĚŘÍME, že "Truhla smlouvybyla schována 6 metrů pod otvorem, ve skále, který držel kříž určený Ježíši KristuZemětřesením pukla i skála pod křížem a  krev  Ježíše Krista smíchána s vodou, touto puklinou pokropila "Slitovnici Truhly Smlouvy". Vyplnilo se tak Danielovo vidění - 9,24 - "poslední část daného verše", "k pomazání nejsvětějšiho předmětu ze Svatyně Svatých" což je nesporně "Truhla Smlouvy" vyrobena Mojžíšem, podle Božích pokynů!
 
VŠICHNI, kteří uvěří ve Zmrtvýchvstání Božího Syna, a svým křtem ve Jméno Otce a Syna - Duchem Svátým a Ohněm, ponořením do vody, jsou očištěni od každého vyznaného hříchumají milostí Ježíše Krista zajištěno odpuštění a vzkříšení z mrtvých, a tím i DAR VĚČNÉHO ŽIVOTA
Pamatujme: "Bylo za nás draze ZAPLACENO"!  
 
Nikdy nezapomeňme na slova Ježíše Krista, který po svém zmrtvýchvstání řekl: "Je mi dána VEŠKERÁ MOC NA NEBI i NA ZEMI, proto jděte, učte, křtěte, uzdravujte .... (Ev. Matouše 28, 18-20) 

 

Desatero BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ - bylo rozděleno do 10-ti části, a bylo platné již před Božím stvořením naší planety. Stvoření Země trvalo sedm dní, včetně i stvoření prvních lidských bytostí – Adama a Evy a včetně dne, kterého Bůh odpočinul, požehnal a posvětil všem těm, kteří SEDMÝ SOBOTNÍ den zachovávají! Přestoupení „DESATERA BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ“, byť jen jednoho z nich znamená pro přestupníka jistou smrt. Když Adam a Eva zhřešili – propadli smrti tím, že jím byl zamezen přístup ke „Stromu Života
 
Jedinou naději obyvatel planety Země na „Věčný ŽIVOT, byl plán ZÁCHRANY", (který náš Nebeský Otec, spolu se svým Synem Ježíšem a Duchem Svatým, připravili ještě před stvořením naší planety Země)OBĚŤ Božího Syna. Celá BIBLE SVATÁ hovoří o této jedinečné ZÁCHRANĚ.
 
 
Adamovi a Evě se dostalo zaslíbení, které stále platí, že jen oběť nevinného (Božího Syna), může smazat hřích přestupníka DESATERA. Hřích Adama a Evy byl smazán oběti nevinného zvířete (beránka), který byl předobrazem na pozdější smrt nevinného Božího Syna. Tato zástupná smrt se obřadně vykonávala až do dne ukřižování Božího Syna, kdy tento obřad ztratil svůj význam!  
 
V předpotopních dobách i po "Celosvětové potopě", až do smrti Ježíše Krista a Jeho zmrtvýchvstání, musel přestupník „DESATERA“ za svůj hřích obětovat beránka tím způsobem, že na jeho hlavu položil své ruce a slovy vyznal své hříchy (přenesl svoji vinu) a potom beránka vlastnoručně usmrtil a musel věřit, že později dojde k vrcholné oběti Božího Syna, který navždy jeho hřích odstranía on tak NEZEMŘE věčnou smrtí.
 
Mojžíš na Boží příkaz zhotovil „TRUHLU SMLOUVY“, ve které bylo uloženo „Desatero Božích PŘIKÁZÁNÍ“, které stále platí nejen na naší planetě Zemi, ale v celém Vesmíru. „TRUHLA SMLOUVY“ byla uložena ve „Svatyni Svatých", kterou Mojžíš postavil podle vzoru „SVATYNĚ v NEBI", kterou ve "zjevení" uviděl. „Svatyně“ byla mobilní a dala se přenášet. Jednou ročně, nejvyšší kněz vykonával smírčí oběť za celý Izraelský národ pokropením „TRUHLY SMLOUVY“, krví pečlivě vybraného beránka, který byl pro tento účel obětován. Obřad smíření byl neustálým předobrazem na smrt Božího Syna.
 
V pozdější době, když se Izraelský národ zabydlel, postavil král Šalamoun v Jeruzalémě nádherný CHRÁM, kde ve „Svatyni Svatých“ byla tato „TRUHLA SMLOUVY“ opět uložena. I tam se každoročně vykonával „Obřad Smíření“ až do doby, než první chrám byl zničen Babyloňany a „TRUHLU SMLOUVY“, tajně ukryl prorok Jeremiáš před ukořistěním a znesvěcením.
 
Když se Izraelský národ vrátil z Babylonského zajetí a postavil v Jeruzalémě druhý chrám, „TRUHLA SMLOUVYv něm už nebyla uložena, protože nikdo neznal místo, kde byla prorokem Jeremiášem ukryta. I tam, pokud mohl, vykonával „Obřad Smíření“, na očištění vin celého Izraele za přestoupení DESATERA.
 
Přesně na Bohem určený čas, roku 31 našeho letopočtu, vedla Lebečního pahorku byl ukřižován nevinný BOŽÍ SYN. Jeho krev pokropila „TRUHLU SMLOUVY“ (obrázek výše uveden), a tak dokonala to, co si Nebeský Otec spolu s Božím Synem a Duchem Svatým ještě před stvořením naší planety ZEMĚ, připravili jako „ZÁCHRANNÝ PLÁN“, kdyby lidstvo zhřešilo a uposlechlo satana (původce a nositele zla), místo dodržování Božího DESATERA"ZÁCHRANNÝ PLÁN" byl dokonán:
 • posledním zvoláním Ježíše Krista „DOKONÁNO JEST“, 
 • Jeho krví, která stékala po kříži, až na" SLITOVNICI Truhly Smlouvy", která byla pod křížem,
 • a Jeho "ZMRTVÝCHVSTÁNÍM"- a NE vzkříšením - PROČ!  - Uvažujte!
 
Obětem zvířat bylo učiněno zadost, vrcholnou obětí Božího SynaOd zmrtvýchvstání Božího Syna už není zapotřebí zástupných obětí ZVÍŘAT a různých SAMOZVANÝCH zástupců BOHA na Zemi. Když vykonáme jakýkoli hřích a MODLITBOU se doprošujeme našeho BOHA OTCE o odpuštění svých vin – je nám ODPUŠTĚNO, neboť Boží Syn za vyznané hříchy, satanovi svoji KRVI ZAPLATIL.
 
Jak k tomu došlo a co to pro nás znamená?!!! - Velmi pozorně čtěte dál!
 
1) Ježíš Kristus dne 14. Nisanu (ve čtvrtek, dne 10.4.31 n.l.) ZAPLATIL svoji prolitou KRVI za ty, kteří do jeho zmrtvýchvstání obětovali živou oběť (beránka či holubičku) za svůj hřích ve víře, že jím bude později odpuštěno, i když zemřeli - čekají na vzkříšení!
 
2) Zaplatil svoji KRVI za všechny ty, kteří po Jeho zmrtvýchvstání uvěřili, že se za ně obětoval BOŽÍ Syn a zemřel smrtí, jako Beránek Boží, a i když pak zemřeli v tomto životě, a čekají v hrobě na své VZKŘÍŠENÍ.
 
3) My živí, kteří se každodenně modlíme za odpuštění našich provinění, (odvoláváním se na Kristovu prolitou KREV na kříži, a  VÍROU  v jeho ZMRTVÝCHVSTÁNÍ, které se stalo za svítání na sedmý den týdne - SOBOTU (dne 12.4.31 n.l.). Dovoláním se Kristové spravedlnosti, nám nebeský Otec odpouští naše provinění a činí nás spravedlivými. Proto Ti, kteří si denně střádají pro VĚČNOST, raduji se z každého prožitého dne a ve víře v odpuštění, kdyby se dalšího dne již nedožili, budou vzkříšení!
 
Co z toho vyplývá?  Když nevinný Boží Syn byl UKŘIŽOVÁN a svoji KRVI ZAPLATIL satanovi za každého spravedlivého, který na Zemi zemřel, a třetího dne - v sobotu ráno Boží Syn vstal z mrtvýchProto jen Spasitel, až do svého druhého příchodu, může kohokoliv ospravedlněného vzkřísit z mrtvých, i když zemřeli a použít si takto VZKŘÍŠENÉ spolu s OSTATKY, kteří se oddělí od všech církevních denominací, budou v nespočetném zástupu těch, kteří tuto RADOSTNOU ZPRÁVU zvěstují všem lidem na Zemi!
 
TRUHLA SMLOUVYje brána za nejsvětější, ale i nejvýbušnější artefakt i v dnešní době na Zemi. Desítky dobrodruhů (Hitler, Mussolini, film: "Dobyvatelé ztracené Archy", atd.) se ji snažili naleznout, neboť si mysleli, že jím dá nadpřirozenou moc a schopnosti ovládnout tento Svět. 
 
Přesto něco už bylo odhaleno, abychom pochopili a uvěřili, že Ježíš Kristus je BOŽÍ SYN, který dokonal "Záchrany plán pro člověka". Od roku 1844 je v Nebeské Svatyni Svatých, Veleknězem a spolu s Nebeským Otcem, ospravedlňuje ty, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví. Zjevení Janovo 12,17.
 
ANO -  „TRUHLA SMLOUVY“ byla 6. ledna 1982 Ron Wayttem NALEZENA, (podívejte se nejdříve na zkrácené VIDEO, a potom na celé VIDEO), ale ještě musí být odhalen její nejcennější obsah (  Desatero Božích přikázání ), bude určitou dobu SKRYTO (nejen pro obavy Izraelské vlády, politicky a nábožensky mocných v tomto Světě), ale opět jen na Boží rozkaz, bude ukázáno "Desatero Božích přikázání" všem obyvatelům Země, a to těsně před druhým příchodem Ježíše Krista. 
 
Ron Waytt, když byl opětně v jeskyni, kterou z Boží pomoci objevil, byly tam i další artefakty Svatyně ukryté prorokem Jeremiášem. Nejsvětější artefakt Svatyně - Truhla Smlouvy" byla vložena do kamenného sarkofágu, který byl přikryt kamenným víkem. Všiml si, že kamenné víko bylo prasklé na dvě části a jedna část byla poodsunuta tak, aby vytvořila puklinu o šířce cca 10 cm. Ron uviděl i prasklinu ve skále nad kamenným sarkofágem, která končila až nahoře v narychlo vytesaném otvoru pro kříž Ježíše Krista.  
 
Povšiml si, že okraje praskliny ve skále a okraje pukliny v prasklém víku sarkofágu jsou potřísněny tmavou hmotou. Ron Waytt pochopil, že tatáž hmota musela pokropit i "Slitovnici" - víko "TRUHLY SMLOUVY". 
 
Dovtípil se, že se jedná o zaschlou krev Božího Synapřesto chtěl nabýt jistoty, nožíkem oddělil pár kousků této tmavé hmoty, jeden kousek dal do laboratoře v Izraeli a druhý, do laboratoře v USA k zjištění, co to je za hmotu. Když byl pro výsledky, povšiml si obrovského zděšení i zvědavosti výzkumníků, kteří se ho ptali, kde tu KREV našel.
 
Shodně mu obě laboratoře potvrdily, že se jedná o lidskou krev, ale tak zvláštní, se kterou se ještě nikdy nesetkali. Každá lidská krev se skládá z 23 ženských a 23 mužských chromozomů. Krev, kterou jím Ron Waytt přinesl, měla 23 ženských chromozomů ale jen jeden mužský chromozom, který pravě určuje, že narozené dítě bude mužského pohlaví. A navíc: "Narozené dítě NEMOHL zplodit muž"Výzkumníci byli zděšení, jelikož se s tímto nikdy nesetkali, navíc i proto, že tato krev Božího Syna - Ježíše Krista, stará 2.000 let je stále ŽIVÁ!
 
Jen Ron Waytt věděl a byl tak ujištěn, že se jedná o krev Božího Syna, jenž se narodil panně Marii, která počala podle slov Ducha Svatého, zásahem Boží moci. Tímto důkazem se vyplnilo Danielovo proroctví, uvedeno v 9 kapitole a 24 verši - jeho poslední část!
 
"TRUHLA SMLOUVY" její "Drahocenný obsah - Desatero Božích přikázání", po celou dobu její existence na Zemi, je střežena čtyřmi anděly. Jeden z andělů s Ron Wayetem hovořil v té jeskyni, kde byla TRUHLA Wayetem nalezena. Anděl Ronymu sdělil, že "ON" v pravý čas, pokud zůstane věrný, bude se podílet na tom, aby obyvatelé Země UVIDĚLI těsně před 2. příchodem Ježíše Krista, dvě kamenné desky - "Desatero Božích Přikázání", podle kterých bude každý, kdo žil na Zemi OSPRAVEDLNĚN nebo ODSOUZEN. Ron Wayet zemřel 4.8.1999 v naději ve VZKŘÍŠENÍ.  
 
Poznámka: "Usuzujeme z toho, že část skupiny věřících zesnulých po zmrtvýchvstání Ježíše Krista, bude těsně před jeho 2. příchodem, vzkříšena! Do této skupiny VZKŘÍŠENÝCH budou patřit Ti, co zemřeli, a nejvíce se podíleli na "Plánu záchrany" až do konce doby MILOSTI - věřím, že i Ron Wayet"
 
To, co výše uvádíme od obrázku "Ukřižovaného Ježíše Krista" - dokládáme zkrácenou verzi knihy "TRUHLA SMLOUVY", kterou ve vhodný čas ZDE ZVEŘEJNÍME, kde jsou citace očitých svědků vykopávek a vědců, kteří potvrzuji pravdivost svědectví Ronyho Wayeta. Hlavně však "Pravdivost "BIBLE SVATÉ", které uvěříme a obdržíme "Věčný ŽIVOT" - anebo ti nevěřící "Věčnou SMRT"!!!?
 
 "Každý se musí sám rozhodnout!" 
 
 Kdo čte Boží Slovo, veden Duchem Svatým - POROZUMÍ! 
 
 Těsně před 2. příchodem Spasitele , "TRUHLA SMLOUVY" vydá své svědectví: „Desatero Božích Přikázání“, což rozdělí obyvatele naší planety Země na dvě skupiny - na Ty, kteří se sami odsoudí k VĚČNÉMU ZAHYNUTÍ a na Ty, kteří uvěřili "Záchrannému plánu" a zvěstovali ho svým nejbližším - společně obdrží VĚČNÝ ŽIVOT
 
Rozdělí i Ty, kteří od sedmidenního stvoření naší planety, žili na Zemi a uvěřili v "Boží záchranný plán", budou při druhém příchodu Ježíše Krista, vzkříšení pro - VĚČNÝ ŽIVOT, a pak až za 1000 let od oné slavné události, dojde k poslednímu vzkříšení těch, kteří "Božím záchranným plánem" POHRDLI - pro svoji konečnou SMRT". Poslechněte si zprávu o 2. příchodu Spasitele.
 
Naše planeta Země bude po těchto událostech OBNOVENA a opět úžasná a krásná, jako byla Zahrada EDEN. Prostě NOVÁ ZEMĚ, už ne v Mléčné Dráze, ale ve středu VESMÍRU, kde její obyvatelé budou věčně žít se svým Stvořitelem a zachráncem Ježíšem Kristem.
 
Vydejte se "Cestou k věčnosti", kterou zde máte v jednoduchosti představenou. Nemusíte hned všechno důkladně nastudovat! UVĚŘTE v Ježíše Krista - "Jeho plánu záchrany" a nechte se POKŘTÍT. (Jan Křtitel všem řekl: "Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější, než jsem já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; On vás bude křtít, Duchem svatým a ohněm). Lukáš 3.16.
 
Po svém osobním křtu ponořením, a při studiu Božího Slova, budete vyučováni Duchem Svatým, který Vám pak zapálí srdce OHNĚM: "Bude Vám líto každého člověka, který nejde po "Cestě víry k Věčnosti"! 
 
Velmi DŮKLADNĚ se seznamte s tím, co Vám výše z maximální důležitosti předkládáme! Všichni, kteří prožíváme své osobní zkušenosti s naším Nebeským Otcem, jsme ZMOCNĚNI Kristem pro zvěst tohoto poselství každému, kdo ho chce slyšet, podílet se na SVÉ záchraně a záchraně SVÝCH BLÍZKÝCH
 
"Vidět za OPONU událostí, o kterých BIBLE SVATÁ hovoří dávno před tím, než se doopravdy stanou, s tak velkou přesností, už dnes to reálně vnímáme a vidíme. Už jen velmi krátká doba nás dělí od VĚČNOSTI nebo věčné SMRTI. Využijme "BOŽÍHO PLÁNU ZÁCHRANY", nebo pro některé už zítra může být všemu KONECProto žijme dnes tak, abychom věčně ŽIVÍ BYLI!
 
Když jste si přečetli výše uvedené informace:
 • Uvěřte "Důkazům Boží existence"!
 • Pravá hora Sinaj NENÍ na Sinajském poloostrovu, ale v Saudské Arábii, kde Bůh vydal Desatero!
 • Pochopte, že Vánoční svátky, neoslavuji narození Ježíše, ale pohanského boha Tamúze!
 • Uvěřte, že Ježíš Kristus byl ukřižován ve čtvrtek, dne 10.4.31 našeho letopočtu!
 • Uvěřte, že Krev Ježíše Krista pokropila Slitovnicí truhly smlouvy
 • Uvěřte, že Ježíš sám vstal z mrtvých, 12.4.31 v SOBOTU", jak to dříve říkal učedníkům! Nemusel a nebyl vzkříšen svým Otcem, protože jako Bůh v lidském těle - NEZHŘEŠIL!
 • Už velmi a velmi brzo přijde Ježíš podruhé na tuto planetu ZEMI pro Ty, kdo mu uvěřili!
 

Kdy to bude? V roku 31 našeho letopočtu Ježíš po svém zmrtvýchvstání řekl, že uběhne ještě 2.000 let (rok 2031). Dodal ale, že doba Jeho příchodu bude uspíšena! Kolik let na Zemi snad budeme; 2031 - 2024 = 7 let?! Kdy nastane 2. příchod Ježíše? Matouš 24:32-39  a 1 Tesalonickým 5:1-6. Myslíte si, že je rozpor mezi uvedenými citáty z BIBLE Svaté?

 

Chcete znát velmi konkrétní informace?

Vypište "FORMULÁŘ", kde po jeho vypsání a Odeslání, budete přesměrování na stránku, kde si sami vygenerujete ZDARMA přístup do "Blokovaných Stránek", na dobu SEDMI  dnů. Můžete využít osobních konzultaci, kterou si "REZERVUJTE"!  

 
V těch SEDMI dnech se seznámíte s " Božím plánem Záchrany"Znalostmi "Biblických dějin naší ZEMĚ" psanými lidmi pod vedením "Ducha Svatého" - porozumíte a UVĚŘÍTE TOMU, co se velmi, a velmi brzy stane! Seznámíte se s "PŘÍTOMNOU PRAVDOU", ve které je uvedena PRAVDA o záchraně pro Ty, kdo uvěří! 
 
 Staňme se OSTATKEM BOŽÍHO LIDU !!! 
 
ZLO začalo Covidem i válkou na Ukrajině a vyvrcholí "Vydáním Nedělního Zákona", který vypadá skvěle, ale končí  nejhorším možným zotročením LIDSTVA!!!
 
Moc časů už nezbývá! Přejeme Vám abyste UVĚŘILI, že Ježíš Kristus je Vaším osobním Spasitelem a zachráncem, který Vám nabízí, třebaže byste i zemřelibudete vzkříšení k "Věčnému životu". 
 
TO nejdůležitější uvádíme v "BOŽÍM PLÁNU ZÁCHRANY"!!!