Dvanáct největších lží satana,  které Boží Slovo odhaluje! 

1. lež satana - Boží zákon neplatí - stačí vám jeho milost! 

Satan se snaží lidem namluvit že JEŽÍŠ ukřižováním a zmrtvýchvstáním ZÁKON ZRUŠIL! To je největší klam satana, který již před stvořením naší planety Země, lhal všem ostatním stvořeným bytostem o Boží lásce a dnes LŽE i nám lidem na Zemi!

Kristus však hovoří: 
Matouš 5:17 "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Jan 14:15 "Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Jan 14:21 Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a dám se mu poznat."

 

2. lež satana - Sobota byla změněna na neděli! 

Podle satana, sobotu není třeba zachovávat! Další mysteriózní lež satana, 

Ježíš Kristus však hovoří: 

Matouš 5, 17-19 Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnitAmen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého. Marek 2:27 Potom dodal: "Sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Leviticus 23:3 Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, den odpočinku, svaté shromáždění: nedělejte žádnou práci. Ve všech vašich příbytcích bude sobota náležet Hospodinu. Genesis 2:3 Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal, když tvořil.

 

3. lež satana - Ježíš tě nezachrání! 

Satan se snaží nabourat vše co Kristus řekl. Miliony lidí byli celá tisíciletí až dodnes vedeni špatným směrem a byli manipulování k uctívaní boha SLUNCE skrze VATIKÁN.

Bible Svatá však píše:
Zjevení 14:12 Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víryZjevení 14:4-5 To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, neboť jsou panicové. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde; ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady.

 

4. lež satana o smrti a duši člověka! 

Satan se snaží namluvit, že lidé neumřou na věky, lidem dává falešnou naději, že SMRT není konečný důsledek odvrácení se od Krista a pramení to z těchto veršů: Genesis 3:4-5 Na to had ženě řekl: "Určitě nezemřete! Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo." Jeho taktika je namluvit lidem, že mrtví můžou komunikovat se živými, a tak nahrává Spiritizmu a Okultizmu.

Kristus na to hovoří: 
Kazatel 9:5 Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí vůbec nic. Žádné odplaty se už nedočkají, i pouhá vzpomínka na ně zanikla. Žalm 115:17 Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.

 

5. lež satana - Kristus není Bůh! 

Satan se nám snaží namluvit, že Kristus není Bohem.

Bible a Kristus hovoří: 
Jan 10:30 Já a Otec jsme jedno." J 8:58 Ježíš odpověděl: "Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Abraham, já jsem. Zjevení 1:8 "Já jsem Alfa i Omega," praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí Jan 14:9 "Filipe," odvětil Ježíš, "tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce'?

 

6. lež Satana - Kristus nevstal z mrtvých, a není u svého Otce! 

Satan se snaží lidem namluvit nebo zkreslit současnou podobu a moc Krista, aby pochybovali o samotné podstatě Krista, kdo je, a hlavně kde je?

Kristus na to hovoří: 
Jan 20:17 "Nedrž mě," řekl jí Ježíš. "Ještě jsem nevystoupil ke svému Otci. Jdi ale k mým bratrům a vyřiď jim: ‚Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, ke svému Bohu a k vašemu Bohu.'" Jan 16:28 Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď zase opouštím svět a jdu k Otci." Jan 7:33 Ježíš jim řekl: "Ještě na kratičko jsem s vámi; potom odejdu k Tomu, který mě poslal. Jan 14:3 Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já
Kristus je nyní v NEBI.
Skutky 7:55 On však, plný Ducha svatého, upřel pohled k nebi. Uviděl Boží slávu a Ježíše stojícího po Boží pravici. 


Lidé jsou satanem klamáni, aby nevěřili proroctví o službě Ježíše Krista v "Nebeské SVATYNI". V dnešní době Ježíš Kristus vykonává závěrečnou službu ve "Svatyni Svatých" pro poslední žijící lidi na Zemi, kteří se snaží zachvávat Boží Zákon ve víře, že za jejich vyznané hříchy, Ježíš zemřel na kříži a Jeho zmrtvýchvstáním, obdrží "Věčný život"! Kristus je 100% živý Bůh v novem lidském těle ve kterém zůstane na věky věků!

 

7. lež satana - 2. příchod Krista - pokud bude, nebude viditelný všem lidem! 
 

Už 70 let Satan používá Hollywood na propagaci svého NESMYSLU, které nemá s výkladem Krista nic společného!

KRISTUS a Bible hovoří:  
Zjevení 1:7 Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláče. Ano, amen. Matouš 24:27 Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ. Matouš 24:30 Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. Jan 1:51 A dodal: "Amen, amen, říkám vám: Uvidíte otevřené nebe a Boží anděly, jak vystupují a sestupují na Syna člověka."

 

8. lež satana - Bůh vám v Bibli svaté lže! 
 

Satan se snaží namluvit lidem ve všech generacích, že Bůh lže, přitom on sám je Otec lži!

KRISTUS a Bible hovoří: 
Jan 8:44 Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži. Genesis 3:1 Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která Hospodin Bůh učinil, byl had. Ten řekl ženě: "Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?" Genesis 3:4-5 Na to had ženě řekl: "Určitě nezemřete! Bůh ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako Bůh: budete znát dobro i zlo."
 

Bible je 100% SLOVO Boží.
Jan 17:17 Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. Jan 14:6 "Já jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Žalm 119:160 Úhrnem tvého slova pravda je, navěky spravedlivé jsou všechny soudy tvé. Žalm 119:81 Umírám touhou po tvém spasení, tvé slovo je mou nadějí. Žalm 119:89 Tvé slovo, Hospodine, navěky ukotveno je v nebesích. Žalm 119:105 Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Jan 17:6 Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a dal jsi je mně. Zachovali tvé slovo. Exosus 12:24 Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. Žalm 119:74 Tví ctitelé se zaradují, až mě uvidí, tvé slovo je mou nadějí. Kristus sám je SLOVO Boží. Jan 1:1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo bylo Bůh.

 

9. lež satana, pomoci Evoluční teorie, popírá Biblické stvoření! 

 

Satanův tah skoro vyšel, když použil Charlese Darwina a jeho EVOLUČNÍ teorii, aby ovládl svět skrze tvrzení z NIČEHO vzniklo NĚCO! 

Darwinova evoluční teorie dodnes zůstala jen teorií. 

Bible SLOVO Boží však uvádí:   Zjevení 14:6-7 Spatřil jsem také jiného anděla, letícího středem nebe, který měl věčné evangelium, aby je kázal obyvatelům země – každému národu, kmenu, jazyku i lidu, jak říká mocným hlasem: "Bojte se Boha a vzdejte mu chválu, neboť přišla hodina jeho soudu. Klanějte se Tomu, který stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!" 

Stvoření planety Země se vším, co na ní je: Genesis 1:1 - 31 

NEDĚLE; Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, nad propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: "Ať je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo "den" a tmu nazval "noc". Byl večer a bylo ráno, den první

PONDĚLÍ; Bůh řekl: "Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" Bůh učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou – a stalo se. Bůh nazval oblohu "nebe" a byl večer a bylo ráno, den druhý. 

ÚTERÝ; Bůh řekl: "Ať se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a ať se ukáže souš!" - a stalo se. Bůh nazval souš "země" a shromáždění vod nazval "moře". A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "Ať země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno na zemi!" - a stalo se. Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v němž je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den třetí

STŘEDA; Bůh řekl: "Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let;  budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!" - a stalo se. Bůh učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý. 

ČTVRTEK; Bůh řekl: "Ať se vody zahemží množstvím živočichů a nad zemí pod nebeskou oblohou ať létají ptáci!" Bůh tedy stvořil velké mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichů, jimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; také ptáci ať se rozmnožují na zemi."  Byl večer a bylo ráno, den pátý. 

PÁTEK; Bůh řekl: "Ať země vydá různé druhy živočichů: různé druhy dobytka, drobné havěti i polní zvěře!" - a stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy zemské havěti. A Bůh viděl, že je to dobré. 

Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi." Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte zem, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem i nad každým živočichem lezoucím po zemi." 

Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydávající semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co má v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny" - a stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré! Byl večer a bylo ráno, den šestý.

SOBOTA; Bůh také řekl: Zachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých branách ať si odpočine spolu s tebou, tvým otrokem a tvou děvečkou. Pamatuj, že jsi byl v egyptské zemi otrokem a Hospodin, tvůj Bůh, tě odtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. To proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal, abys dodržoval sobotní den.

 

10. lež satana - biblický čas není věrohodný - vše se děje svým vývojem! 

 

Satan se od první chvíle snažil lidem namluvit, že se nic neděje a že na čase a událostech nezáleží. Největší snaha a cíl satana je lidi uspat, aby se nikdy Duchovně NEPROBUDILI.

Bible proti tomu dost jasně hovoří o časech a událostech, které se stanou, a jsou uvedeny už od knihy DANIEL až po knihu ZJEVENI:
Daniel 2:38-49 Ty jsi ta zlatá hlava. Po tobě ale povstane jiné království, slabší než to tvé, a po něm třetí království, bronzové, které ovládne celý svět. Nakonec přijde čtvrté království, silné jako železo. Železo totiž vše rozbíjí a drtí, a jako železo vše rozbíjí, tak bude i ono království vše rozbíjet a ničit. A že jsi viděl nohy a prsty zčásti hliněné a zčásti železné znamená, že to království bude rozdělené. Bude však mít v sobě něco ze síly železa, neboť jsi viděl do té obyčejné hlíny přimíšené železo. Prsty nohou zčásti železné a zčásti hliněné znamenají, že to království bude zčásti silné a zčásti křehké. 

A že jsi viděl železo smíšené s obyčejnou hlínou znamená, že se lidská pokolení budou mísit, ale držet spolu nebudou, tak jako železo nedrží s hlínou. Za dnů těch králů však Bůh nebes nastolí království, které se nikdy nezhroutí, království, které si nepřivlastní žádný lid. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní království, samo pak potrvá navěky. To je smysl vidění, v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, hlínu, stříbro i zlato. 

Veliký Bůh ukázal králi, co se bude dít v budoucnu. Ten sen je pravdivý a jeho výklad jistý." Král Nabukadnezar padl před Danielem na tvář a klaněl se mu. Nařídil také, ať se na jeho počest obětují oběti a vonné kadidlo. Potom král řekl Danielovi: "Váš Bůh je opravdu Bůh bohů, Pán králů a zjevovatel tajemství – vždyť, ty jsi mi to tajemství dokázal vyjevit!" Král pak Daniela povýšil a zahrnul ho množstvím vzácných darů. Jmenoval ho správcem celé provincie Babylon a také nejvyšším ze všech babylonských mudrců. Na Danielovu žádost pak správou babylonské provincie pověřil Šadracha, Mešacha a Abednega. Sám Daniel ovšem zůstával na královském dvoře.

 

KRISTUS nám řekl ČAS, kdy se vrátí a SATAN dělá vše pro to, aby se lidé Neprobudili!
Lukáš 21:11-19 Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe. Před tím vším ale vztáhnou ruce na vás a budou vás pronásledovat. Budou vás vydávat do shromáždění a vězení a kvůli mému jménu vás povedou před krále a vládce. To bude vaše příležitost ke svědectví. Vezměte si k srdci, že si nemáte předem rozmýšlet, jak se hájit. Já sám vám dám výřečnost a moudrost, proti níž neodolá a neobstojí žádný z vašich protivníků. Budou vás zrazovat i vlastní rodiče a bratři, příbuzní i přátelé a některé z vás vydají na smrt. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět, ale ani vlásek z vaší hlavy se neztratí. Vydržte, a získáte život - VĚČNÝ ŽIVOT!"

Satanovi se povedlo namluvit lidem, že Ježíš Kristus PŘÍJDE jako ZLODĚJ.
1.Tesalonickým 5:2 Sami dobře víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Jenže k tomu Bible hovoří: 1. Tesalonickým 5:4-11 Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten DEN překvapil jako zloděj. Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme si pancíř víry a lásky a přilbu naděje spasení. Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás zemřel, abychom, ať už bdíme nebo spíme – žili společně s ním. Povzbuzujte se tedy a posilujte se navzájem tak jako dosud.

 

11. lež - satan sám o sobě nemluví - mlčí!  

Je mistrem lži, když může vše shazuje na Krista a Otce. Sám sebe nikdy neprezentuje, jen se schovává za Boha a vytváří falešné Bohy a sám se nechává uctívat, jako Bůh slunce. Miliony KŘESŤANŮ uvěřilo jeho lži a On sám se rouhá skrze PAPEŽE Bohu!

 

Bible SLOVO Boží však uvádí: 

Zjevení 13:1-18 Vtom jsem spatřil, jak z moře vystupuje šelma se sedmi hlavami a deseti rohy; na těch rozích měla deset korun a na hlavách rouhavé jméno. Šelma, kterou jsem spatřil, byla podobná pardálu, ale její nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Jedna z jejích hlav vypadala jako smrtelně zraněná, ale její smrtelná rána se uzdravila. Celá země šla v úžasu za tou šelmou a lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc; klaněli se i šelmě se slovy: "Kdo je podobný té šelmě? Kdo s ní může bojovat?" Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči, a byla jí dána moc působit dvaačtyřicet měsíců. 

Ta ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo ji dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je. Dostala moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem: Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, každý, jehož jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka. Má-li někdo uši, slyš: Kdo má jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo má být zabit mečem, ten mečem padne. 

Zde je zapotřebí vytrvalosti a věrnosti svatých. Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak. Ta vykonává všechnu moc té první šelmy před její tváří a působí, že se země i její obyvatelé budou klanět té první šelmě, jejíž smrtelná rána se uzdravila. Dělá veliké divy, působí dokonce i to, aby před zraky lidí sestupoval oheň z nebe na zem. Těmi divy, které jí bylo dáno konat před tváří šelmy, svádí ty, kdo bydlí na zemi. Říká obyvatelům země, aby vytvořili obraz té šelmě, která měla ránu od meče, ale ožila. 

Bylo ji dáno, aby obrazu té šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666 nebo i WWW.

 

12. lež satana - žádný hřích neexistuje, bible jen straší lidi na Zemi! 

Satanovo oblíbené téma, on sám HŘÍCH stvořil, a je mistr na Závislosti a Hříchu!

 

Bible SLOVO Boží však uvádí: 
 

Genesis 4:7 Copak tě nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat." Musíme si definovat co je hřích neboť 90 % lidí věří špatně tomuto verši: Římanům 6:14 Hřích už nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí.
Milost a víra je dána, skrze ni jsme spasení, jenže Bůh sám před 2.000 lety byl stejný jako ty a já. Ježíš jako Bůh se narodil v lidském těle, a tak ukázal, že nejde jen o hřích jde především o pokušení, 2.Tesalonickým 3:3 Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého. Matouš 6:13 A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Matouš 5:37 Ať je tedy vaše slovo ‚Ano' ano a ‚Ne' ne. Co je nad to, je od zlého. Jakub 1:13 Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší.
Kristus nám dal zaslíbení 2. Timoteova 4:18 A Pán mě vysvobodí od všeho zlého a zachová mě pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věky věků! Amen. Jeremiáš 23:22 Kdyby v mé radě bývali stáli, můj lid by seznámili s mými slovy; odvrátili by je od jejich zlé cesty, od jejich zlého jednání. Jeremiáš 25:5 Říkávali: ‚Odvraťte se každý od své zlé cesty a svého zlého jednání, ať můžete žít v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků až navěky.


Boží rada pro všechny generace: 
 

Zachariáš 1:4 Nebuďte jako vaši otcové, ke kterým volali dávní proroci: ‚Tak praví Hospodin zástupů: Odvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého jednání!' Vy jste ale neposlouchali, vůbec jste si jich nevšímali, praví Hospodin. Matouš 3:2 "Čiňte pokání! Nebeské království je blízko!"

 

Troj andělské poselství je posledním varováním lidstvu na Zemi! 

  

Bible Svatá, píše: Zjevení 14:12 Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry. Zjevení 14:4-5 To jsou ti, kteří se neposkvrnili se ženami, neboť jsou panicove. To jsou ti, kteří následují Beránka, kamkoli jde; ti byli vykoupeni z lidí jako prvotiny Bohu a Beránkovi. V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady!