KŘESŤANSKÉ CTNOSTI A CHARAKTER

Bdělost: Marek 13,34-37
Čisté srdce: Matouš 5,27-32 ;  2. Timoteovi 2,22
Čistota myšlení: Filipským 4,8
Čtení Bible Svaté: Jan 5,39 ; Žalm 1,2 ; Žalm 119,97
Horlivost: Jan 2,13-17
Naděje: 1. Petrova 1,13
Nese ovoce: Jan 15,1-8
Občanská poslušnost: Římanům 13,1-7 ;   Titovi 3,1 
Odvaha: Žalm 27,14
Poslušnost: Jan 14,15-24 ; Skutky 5,29
Posvěcení: Římanům 12,1-2
Práce: Jan 9,4
Rozhodnost: Efezským 6,10-18
Smysl pro povinnost: Lukáš 20,21-25
Spokojenost: 1. Timoteovi 6,6
Spravedlnost: Matouš 5,6 ; Matouš 6,33
Statečnost: Lukáš 21,9-19
Střízlivost: 1. Tesalonickým 5,6-8
Svoboda: Jan 8,31-36
Úcta k Bohu: Žalm 89,7; Jan 4,23-24
Úcta k rodičům: Matouš 15,4
Uctivost: 1. Petrova 2,17
Věrnost: Matouš 25,23
Věrný správce: 1. Korintským 4,2
Zakotvení v pravdě: Jan 14,6 ; Jan 17,17 ; Efezským 4,14-15
Zbožnost: Titovi 2,11-14
Život v hojnosti: Jan 10,10